Kebudayaan Masyarakat Kanekes Baduy

“… Ada sesuatu milik Urang Kanekes yang sanggup memperkaya batin kita. Sesuatu yang hampir sirna dalam alam modern ini. Kearifan. Citra “Kanekes masyarakat terasing” adalah keliru. Mereka punya wawasan luas tentang hidup ini. Alam modern telah kerap bertandang, namun kerarifan Urang Kanekes tetap gigih membendungnya. Pikukuh itu patut kita pahami. Rasa hormat kepada kearifan Urang Kanekes yang mendorong kami untuk menceritakan hidup keseharian mereka kepada anda. Dengan upaya tetap berpegang pada kejujuran sebagaimana tercermin pada :

“neda Agungna Parahun, neda Panjangna Hampura, bisi nebuk sisikuna, bisi nincak lorongannana – lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung, nu enya ku dienyakeun, nu henteu kudu dihenteukeun”

(Yudistira Kartiwa Garna 1987)

Desa Kanekes terletak di Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (dahulu Jawa Barat). Di daerah hulu aliran (sungai) Ci Ujung, pada sisi utara Pegunungan Kendeng di kawasan Banten Selatan. Menurut anggapan umum orang Sunda, penamaan atau sebutan Kanekes diambil dari nama (Sungai) Ci Kanekes yangmengalir di kawasan ini sehingga penduduk Desa kanekes menamakan dirinya Urang Kanekes (Orang Kanekes),tetapi orang Luar lebih mengenalnya dengan sebutan Orang Baduy. Sebutan yang”sangat tidak disukai” oleh Urang Kanekes, walau di wilayah ini ada bukit yangdisebut Gunung Baduy dan didekatnya mengalir (sungai) Ci Baduy.

Sebutan Baduy menjadi populer dikalangan umum (luar) karena daerah Baduy merupakan pintu gerbang pertama untuk masuk ke daerah Kanekes, lagi pula penduduknya terbiasa bepergian keluar danbergaul dengan penduduk di sekitarnya sehingga itu orang luar lebih mengenal “Urang Baduy”.

Dalam pandangan Urang Kanekes, kelompok Baduy ini lebih mirip “orang luar” daripada Urang Kanekes dan merekapun tidak merasa terwakili oleh penampilan Urang Baduy yang dipandangnya hanya sedikit sekali berpegang pada tradisi Kanekes. Di samping itu, istilah Baduysering dihubungkan oleh kalangan luar dengan istilah “Baduwi” yakni salah satu suku arab yang hidup liar dan tidak hidup menetap tetapi selalu mengembara dari satu tempat ke tempat lain–nomaden. Ketidakmengertian kalangan luar menganggap Urang Kanekes pelarian Pajajaran yang sengaja Baca lebih lanjut

Tri Tangtu

TRI TANGTU PANYCA PASAGI
PURBATISTI PURBAJATI I SUNDA SEMBAWA SUNDA MANDALA

Tri Tangtu (Rama Resi Ratu) merupakan tiga kekuataan Purbatisti Purbajati i Bhumi Pertiwi yang menghasilkan Uga (perilaku) Ungkara (nasehat) Tangara (tanda alam), sebagai sistem polaperilaku dalam berbangsa dan bernegara yang telah dipergunakan oleh para Pangagung mwah Pangluhung i Sunda Sembawa Sunda Mandala.

Panyca Pasagi (Sir Budi Cipta Rasa Adeg) adalah lima kekuatan dalam diri manusia (Raga Sukma Lelembutan) yang merupakan dasar kekuatan untuk menimbulkan serta menentukan Tekad Ucap Lampah Paripolah Diri manusia yang akan dan harus berinteraksi dengan Sang Pencipta, Bangsa dan Negara, Ibu Bapak Leluhur, Sesama makluk hidup, dan alam kehidupan jagar raya (Buana Pancer Sabuder Awun).

Tri Tangtu sebagai karaktek tugas (mandala pancen) diterapkan guna kepentingan interaksi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kekuatan yang telah diberikan kepada setiap manusia dan bangsa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa (Gusti Hyang Widi Sang Pencipta dan Penguasa Jagat Buana). Rama; berkarakter tugas menentukan dan membentuk suatu ketentuan berdasarkan sifat dasar kebenaran, Resi; berkarakter tugas mempertahankan ketentuan berdasarkan sifat dasar kebaikan, Ratu; berkarakter melaksanakan tugas Kepemimpinan berdasarkan sifat dasar guna manfaat. Sehingga Tri Tangtu merupakan gambaran kebaikan dan kebenaran yang berguna manfaat.

Tri Tangtu merupakan Baca lebih lanjut

Falsafah Diri dan Kemanusiaan di Nagara Padang

Situs Nagara Padang menyiratkan perjalanan hidup manusia, tidak hanya badaniah tetapi juga rohaniah. Perjalanan lahir dan batin ini mengisyaratkan proses pencapaian manusia yang manusiawi. Falsafah kemanusiaan di tanah Sunda membedakan “jalma” (jelema) dengan “manusa”.

Kata pertama bermakna semenjak lahir seseorang baru “menjelma” menjadi mahluk. Ia belumlah manusia seutuhnya. Dia masih harus menjalani pendidikan yakni pembentukan dan pengembangan diri lahir dan batin. Kata kedua menjelaskan kondisi manusiawi bagi seseorang. Kondisi manusiawi dalam kata “Manusa” dijelaskan dengan hakikat “Kamanusaan”. Hakikat ini berisi tiga keterarahan: “Kami” atau kepada Yang Maha Kuasa pemberi kehidupan, “Kama” kepada orangtua sebagai “sebab” keberadaan (cukang lantaran) dan “Nusa” atau kepada alam sebagai sesama mahluk dalam kehidupan.

Ketiga keterarahan di atas menggambarkan secara Baca lebih lanjut

Sang Hyang Sirah

Sastra Ujung Kulon

Prasasti Ujung Kulon
(Ti Pupuhu Nu Sejati) sumber : SANGATEN

Petilasan Sang Hyang Sirah

 

1. Ujar-ujar panglungguhan para susuhunan
Jajar pusaka titis waris karatuan
Udagan para kusumah nyampurnakeun badan
Nyandak waris pituduh, ti Bumi Suci Banyu Rasa Kahuripan
Geusan pibekeleun para satria ngaguar cumarita sangaten

2. Kinayungan nu mawa pangadegan wahyu Cakra Ningrat
Utusan ti Pajajaran nu pasti, sanes ti Kalinyamat
Lumungsurna teu mawa jimat, tapi mibanda sah adat
Olohok lain kabengbat kunu jadi, tapi inget ka riwayat
Nalika jaman nu parantos kaliwat

3. Umbul-umbul siloka tanjung bandera
Jadi tanda pikeun balarea nu aya
Ulah pada baburia, hijikeun tekad bangsa
Nincak kana hambalan, napak dina jalanna
Gumelar dina waktuna, cumarita dina hakna

4. Kikidung nu mawa beja, warisan ti pupuhu
Ulah rek di popoho, lamun rek pada ngagugu
Lumaku lalanang jagat, lai oge dikudu-kudu
Olahan nu mikahayang, teu surti kapara guru
Nurutkeun bae kahayang, ahirna kakurung nafsu

5. Ujung Kulon waris nu pasti, panglungguhan SANGHYANG SIRAH
Jumeneng alas mawangi, titis waris Hyang
Ulah poho kanu pasti, waris suci ti para kusumah
Nitih wanci nu mustari, ngadegkeun amanah prasasti sejarah
Gumelar wangsit nu pasti, ngalaksanakeun pancen amanah

6. Kakayaan waris ti gusti, pikeun ngeusi jati diri
Ujian pikeun diri, ngawujudkeun ngawangun nagri
Lumaku ulah ka lali-lali, komo bari ngaku-ngaku diri
Omongan bari teu pasti, nyasarkeun kanu rek ngabdi
Nu mana nu sejati pasti, nu nyiloka ngaraksa diri

Kidung Eyang Santang (1 s.d 14)
Penggalan : Baca lebih lanjut

Mandala-Kendan

“Mandala Kendan”
Latar Belakang Sejarah Nagreg

“Ti Inya carek Bagawat Resi Makandria : ‘Ai(ng) dek leumpang ka Sang Resi Guru, ka Kendan.’
Datang Siya ka Kendan.
Carek Sang Resi Guru:’Na naha beja siya Bagawat Resi Makandria, mana siya datang ka dinih?’
‘Pun sampun, aya beja kami pun. Kami me(n)ta pirabieun pun, kena kami kapupudihan ku paksi Si Uwuruwur, paksi Si Naragati, papa baruk urang heunteu dianak.
Carek Sang Resi Guru: ‘Leumpang siya ti heula ka batur siya deui. Anakaing, Pwah Aksari Jabung, leumpang husir Bagawat Resi Makandria, pideungeuneun satapi satapa, anaking.’
(Carita Parahyangan, Drs.Aca dan Saleh Danasasmita, 1981)


Mandala mengandung pengertian “Kabuyutan” atau “Tanah suci”, segala hal, benda atau perbuatan yang dapat menodai kesuciannya harus dilarang atau Baca lebih lanjut

Kendan-Nuras Cai Kahirupan

Disebelah utara Kec.Nagreg, tepatnya Kp.Nenggeng Desa Citaman terdapat sebuah mata air. Sepanjang masa airnya tak pernah mengering. setiap tahun ditempat ini dilakukan upacara sakral;memuji sukur terhadap penguasa alam beserta isi. Amitsun, demikian masyarakat menyebutnya. Upacara ini berisikan kegiatan bersama membersihkan saluran mata air yang terdapat di kampung tersebut, agar airnya mengalir dengan baik. Bergotong-royong masyarakat membersihkan saluran dan mata airnya, pada rangakaian acara masyarakat menyembelih seekor kambing hitam tepat dilokasi mata air berada, untuk kemudian dagingya diolah dan dinikmati.
Ungkapan rasa jati yang pada intinya bersyukur kepada Baca lebih lanjut

Mantra Aji Caraka

Ini Panyukat Aji Cakra / Ku Si Naga Nagini / Sang Manon Sang Matongton / Cupu bahuk udang lulus / Ila-ila ku Sang hyang Waruga Bumi / Ila-ila ku Sang Hyang Waruga Lemah / Satitis Waruga Bumi / Satitis Waruga Lemah / Sang awaking na tutunggul / Megar catang megatkeun apus / Kayu pupug kayu sepug / Kayu ku si balebatan / Kayu ku si Kahuripan / Hurip bayu

 

Kumeleper buyut agul / Nu neureuy bwana ini / Saha nu kolot sorangan / Basa keur cang keur bungbang / Basa keur lemah. / Langit ngarus Sri Lenggang / Sri maya lenggang / Ngaran lemah ca[k]i / Sri Man Sri Wacana / Sri Baduga Maharaja / Sang Ratu Hyang Banaspati / Nu nya[h]leur di Ra[n]camaya / Ditutug Watubeusi.

 

Hong hakasa Baca lebih lanjut