Serat Cebolek (antara islam ortodoks dan heterodoks)

SERAT CEBOLEK

Manutoken ing tepa palupi / meksa winatu mameng pustaka / ingkang jinejer kancane / kartasura rumuhun / wonten kojah kang dadya warti / ngulama tanah Jawa / duk ing Jawanipun / Jeng Sunan Pakubuwana / Purwa dadya rerasan ambabayani para ngulama.

Saliring sarasaning ngelmi / sangking takluk mring kodrat ngaradat / kang dadya wit partutane / sruka surak kasuwur / tanpa wekas tekad binangkit / temah cacad canacad / hajuwet acucut / pasisir wetan oteran / tanah Tuban Kaji Amad Mutamangkin / nadya lawaning kathah.

Sora-saru sarengating Nabi / dhusun Cebolek bawah ing Tuban / kang dadya lok lelakune / binereg ginamurung / dening para ngalim pasisir / aja ingrusak sanak / duraka ing ratu / Sri narpati wenang niksa / jer minogka badal miyakaning bumi / bebayani ubaya.

Nanging sira Kaji Mutamangkin / datan keguh bakuh gagah / tan suminggah pakewuhe / wani ngurebi kukum / keh kang ngungkih kukuh tan kongkih / akeh ngulama prapta / manrapi pitutur / malah anginus nang nala / kilesiyangeng ing nil ingkang sawiji / ing ngaranan Sul Kahar.

Ingkang catur kikik cilik-cilik / pangarape kiki kangsa tunggal / pun lamaro dina mane / kalangkung kumalungkung / kaji Amad Kimutamangkin / wus riyen pra ngulama / mesthi katuripun / mring kang Jeng Sri  Naranata / pan wus wus katon tan kena den pituturi / mejanani negara.

Sanung wateg ngulama pasisir / dhinginaken iber-iber layang / mring para ngulama kabeh / Pajang Mataram Kedhu / ing Bagelen monca negari / sarta kang panunggilan / ing panganggepipun / tekade kang ingandheman / Ki Ceolek ngaku mukamat kakiki / wani prapteng prakara.

Duk semana oterkeh nagari / kontran wateg ngulama sadya / kakerigan ing praptani / bang wetan kyai bungsu / kawusana ing surawesthi / lawan masida sarma / myang tibanom Kudus / pangirit para ngulama / ing pasisir prapta Kartasura sami / dereng kongsi bisara.

Pan kesaru gerahnya sangaji / Prabu mangkurat ing ngriku seda / ingkang sumilih putrane / Dyanmas Prabayeksa wus / jujuluk kanjeng pangrami pati / mangkya jumeneng nata / kasusra sinebut / Jeng Sunan Seda  Nglawiyan / duk jumeneng anyar duneken prakawis / katuring Sri Narendra.

Kerik sagung ngulama pasisir / datan ana kang kaliwatan / Pajang Mataram Pagelan / monca nagara Kedhu / sipat bisa lapal sakedhik / tan kena suminggaha / dhawuh kinen ngumpul / neng dalem Kadanurejan / nulya konjuk marang Kanjeng Sri Bupati / mupakat prapangarsa.

Ing pasisir lan monca nagari / tuwin wadana ing Kartasura / sampun dadya panggusthine / sedhenge tibeng kukum / pra ngulama sanggya wus prapti / kayugung neng geladag / duk atumpuk-tumpuk / ngrenga jembangan junjunan / meh binasmi Kaji Amat Mutamangkin / ing nalika semana.

Wadana jro kang mramugareni / ing nama dyan Demang Ngurawan / kaprenah ipe sang rajeng / kang bok ayu pinundhut / Raden ajeng Supiyah dadi / Kanjeng Ratu Kencana / dyan Demang puniku / mila kandel kinasiyan / mring sang nata semana ngandikan manjing / pra prapteng ngarsendra.

Angandika Kanjeng Sri Bupati / heh Nurawan iku kaya paran / cihuwa patih ature / apa wus abiyantu / abipraya wateg ngulami / radyan Demang Nurawan / wot sekar umatur / inggih wus prapta sedaya / malah sampun pinanggihaken lan aris / rarase kang rerasan.

Estu ngelmi kang dipunraosi / Abdi dalem ngulama sedaya / kang kinerig pamanggihe satus kawandhasa mung / langkungira inggih kakalih / punika pepiliyan / den sanes ken sampun / igkang aser kalih duman / kang saduman punika ingkang pinilih / kawandasa sekawan.

Kawandasa pan pinilih malih / angsal kalih likur piniliyan / kang pinilih pethingane / mung sawelas pukulun / gangsal ingkang saking pasisir / ngulama tanah tengah / catur antukipun / monca nagari satunggal / ing Pagelen punika ingkang satunggil / majasem lan Pajang.

Pengging kemasan ing kedhung Srenggi / dene ngulama monca Negara / panamung pranaragine / pagelen Ngadilangu / ing pasisir lan monca inggih / kekalih Surabaya / Garesik sajuru / Demak Kudus ingkang tiga / kang pinilih binekta panepen gusti / sakawan Bupatinya.

Gangsal pun Wadanujadipati / ing pasisir kekalih wadan / Dipati Jayaningrate / citra soma pukulun / abdi dalem Bupati nagri / inggih pundira guna / lan priyongga ulun / sawus nyang ngabaraken sebda / wawaketé ngélmu tékad kang piningit / Kang ing nganggêp jati.

Kang sêsanga sampun mupakati / namung kekalih gusti kang nandhang / inggil kén minggah tekade / wonten kula ngulamajang / sajuga kêlayu / kêdhung gêdhé paméngakkan tadhah kukum tumutur ki mutamangkin / tyantus eka praya.

Sami ngakên mukamat kakiki / milanipun punwa danurêja / atur sumongga saparangréh / kasa dalêm sinuwun / mésêm nabda Sri Narapati / ngêndi guruné bapang / cabolék puniku / wani sangkêm mring hantaka / radén dêmang ngurawan matur wot sari / duk wau wontên marga.

Abdi dalêm gandhon kang nimbali / pun gêndhong umob lan rosa pita / pun kaji amat  samadya cabolék / wus rumaos tyasimin / badhê tampi dêduka aji / nging tan nêdya suminggah / éklas rila têrus / ngandika malih sang nata / kaya priyé rêrasané duk nang margi / umatura dén dêmang.

Sukaso kurbégja kukum pati / kina kubur sagung prangulama / néng ngabyantara sang rajéng ngadhêp néng ngalun alun / kinurmatan urutbing gêni, lék sagung wuwukiran /  kumantar murub trus /  kumêplas prapténg ngarbiyah / saking nuhu wawêjangé guru nadi / gojeni nangriyahman.

Mésêm ngandika Sri Narapati / priye bapang lamun anéng wismA / si mungatamangkin karya nora dén  dêmang umatur / ki cabolék yén wontên panti / wus bakda sêbayang / tan néndra sêndalu rêrêpén suma wicitra / kang wanahya lampah / êsang bima suci / duk gêbyar ing samodra.

Têrkadhang sêkar nyadhén lintoni / madurêtna lampah kalih wêlas / tuwin bêmara sêkaré sakêdhik  rangi kidhung, / déné jimpên sastra satunggil / kombang lampah sawêlas / namung yén linuntu bawonta lampah pat bêlas / langkung ngayang séngkéksu prandéné ugi / pun cabolék hamêksa.

Sru gumujêng jêng Sri Narapati / angandika bapang kaya paran / ing wong micara ngélmuné / têka angrib laku / ing kabudan sang Bima Suci / apané rakêsasar / rapén ing pamésu / matur nêmbah raden demang / kadi boten yen kasi kupantog ing wit / surasané ngélmu kakya.

Mung minongka samêndhêting tamsil, / kadi boten tinarus néng tekat / namung ngalapé ing dheondho / para waliyulahu / kéh kabuka si kang upaming / bima gêbyar samodra, maréntah ing guru / pandhita ing sokalima / angunangung surongga karébén sati / cipta sang mangunjaya.

Yén tan angsal kawruh ingkang sidik / têkan têlênging samodra laya / kalémbak truna gêng kang wêliwran gênjoring pupu / wêrkudara satêngah mati / kêpanggih dewa bajang, gêngi rasak kupu / mawa téja trusing wiyat / langkung kagyat kusumayuda duk myarsi / sabdané déwa bajang.

Kinén lumêbêt guwa garbaning / maganira sangking karna kiwa / wêrkudara anglêgtyasé, kamangkara yén saslun / kadi datan sedhêng jajêndhik, / krataséna pinêksa, gyamragalbéng ngriku / prapta ing jagat walikan / pan punika kaji amat pamit mutamangkin / kang minongka wiridan.

Mésém ngandika Sri Narapati / bapang atué siwa danurja / lan para punggawa gunge / rêmbug anuli ngukum / marang kaji simutamangkin / néng naglun alun ningwang / mung sijiné iku / durung dadi karasa ningwang / anuruti aturé wadana tuwin lawan para ngulama.

Krana apa kaji mutamangkin / ing ngélmu nédég anggo priyongga / tan ngajak ajak wong akéh / ngélmu mangkono iku / lamun nora nêlukên jalmi / datan aprung sak sarak / kanggo dhéwé iku, / ing suk pantês angapura / lamun kaji mutamangkin babar ngélmi /  mamrih tinurut kathah.

Sarta katon kéh kang manjing murid / iku sêdhêng tompa ukum ing / widyan dêmang nembah aturé / lêrês  karsa sapukulun / angandika malih sang ngaji / wis ngurawan mêtuwa, dhawuhna préntah sun / duduka mring pranayaka / pêpakêna anéng kêpatiyan injing / nêmbah demang ngurawan.

Wêdalira sangking byantara aji / animbali kalih punakawan / ingkang dinut paring wroh / mring kapatiyan lamun / bénjang ngénjang pêpakna sami / wadinajo lan jaba / lan ngulama sagung / pukul sanga prapta ningwang / néng danurjan angêmban dhawuh sang ngaji / dutadi winêmbah méntar.

Prapta kapatiyan atur unin / réh nang dinuta mring radén dêmang / rahadyan dipati agé / paréntah angungumpul / para watég manggala tuwin / sagung para ngulama / lastri tan winuwuns / yata énjing sami prapta / prawadana kalawan para ngulami / pêndhapa kepatiyan.

sagala nilén majêng mangétan / para wadana lênggaha /  anéng wétan sêdarum, déné kanjeng radén dipati, anéng téngah / Sawatara megung / mangilen ing tajengira / tangur mati dhumateng para tulami/ cumungkling pukul sanga.

Rawuhira raden demang mundhi / dhawuh dalem sapang ngedhak lira / niyaka wulana kateh / dyan dipati tagupuh / ngancarani lenggah pendapi / wus sira tata sang bya / palenggahanipun/ raadyan demang ngurawan sapang dhodhok kelawan raden dipati soring singgup pandawa.

Andhawuhaken timbalani pati sira rahaden demang ngurawan pan warwita diknetrane / sagunge kang karungu/ prawahaga parangu lami / kumepyur manahira / telase kang dhawuh / radiha ngapyuk deduka / sawuse sira dedukane nribupati / dipati manupaja.

Aturira sandhika anuli / lenggah nglengger gegettun sedene semunya / prabu pati pucet kabeh / lungguhira tumungkul weng bendhu / kicabole klayap-klayap / niring cahya yayah dalu wangwinawing/ lir wus mangkad sekarat.

Tawuwus samad ketip tarunni / solah nyali menjangan ketawan / mipit-mipit walikote / netra sumyak kadulu / wingwinawing ngamurup mawerdi / lir wantah angrak rura / maambek gugul agul kumyas swanita sudrisa / tawira ganalih nganan noleh ngering / kambyat tumungkul samya.

Mastibanom bangun nalih-nalih / mimba sudiran nireng wardaya / amurgani wira mano netepaken surbanipun / jubahira winingkis wingkis / mingset maju rong jengkang / ketibanom kudus / wus monces saking ngakantrah / solah kang gaswiji / lekangsat dataries / karya cingak ing kathah.

Pun anom anuwun duka kamipurun anyelani / ing deduka sri narendra / kang cumawuh dyan dipati / radika lintukedik / saknalika duk angrungu / kagyatrata den demang / ngurawan megung talinggih / ngajengaken mastibanom kang micara.

Astanira malangka dah mangkoron liswane ngrandan kang jajar manguntar-nguntar mangulat-ulat lir agni / kumerket maju gatik / menggah menggah ngunjung batu/ getere kang mulat / Punggawa kang samdya masapwi mastibanom mulat dyan demang ngurawan.

Kang samya wawan wicara/ dangu angok silih ungkih / animpuna ngaduyasa / kaprawira mrih titih / titikaning ngakrami / ing pan wikarama ngundangan / maken drama pangeran / yen menggahaning ngajurit / ramededer dikeder hideran.

Tahor kang warangulama / pandhengkule pada tangi / tuwih kang para wadana / bangun kagyat dukmiyarsi / mring kang lumawar angling / masketib banongling kudus / kelawan raden demang ngurawan ngandika wengis / saking ngendi sira narko kaluputan.

Dudukane sri narendra kang dumawuh mring mapatih / mastibanom aturira inggih gramung kirang wit / wiwindih ing prakawis / wiladyan dipati matur / wit saking prangulama / ingkang darbe atur sami/ wus santosa panggusthi padheg ulama.

Upamine tunuruta / purwane ingkang prakawis dudu kadalem narendra / dhumateng para ngulami / rahaden adipati / sates tumut-tumut/ tegese atur kula sadaya para ngulami / ingkang tampi dudukane sri narendra.

Gumujeng rahaden demnag ngurawan angentrok wentis / nebdalengga ing tyas singw nag oleh mungsuh kaum lanji / wantir wani tohpati / tambarek bias kaluruk / sawangane sembada / yen janeng wa wiring  kuning / mubal putih tambarek pindho garuda.

Lahiya ingsun kewala / kang dadya wakil sangaji / aduduka marang sira / yapa gene prangulami / taweh ruwet nagari / guwurura ngoning ratu/ ujar during sembada matur marang tuwa patih / tapa amrih dudune para ulama.

Gawe tontonanning praja / ngepami dalajad rumi / rampung dukane narendra / ketibanom matur aris/ langkung nuwun kapundhi / duka dalem kang cumawuh / dhumateng prangulama / nanging taking dasih sami / langkung saking tebih niyat kang mangkono.

Ngrunu bedim ring narendra / lamun klepas sanasami lahir batin srurumeksa / sasaget-saget tingalit/ kuwajibaning urip / sami rumeksa ing ratu/ karaharjaning praja / angimani tanah jawi / mangka wonten pratingkah saru katingal.

Sakupami kelajengan datan wandem prepeki / agempil derajating praja tamaren tekde nulari / pinanggih datan kenging / angangge pribadenipun abdi dalem sadaya / yen miyarsa gampil kang nebihaken / saking sundatul sumungah.

Dherekal lan sami ratap / kelayune sifat kuping / adipati jayaningrat / amesem sarwi / anjawil marang ki arya noruh / metoni ika mantumu / wani deder wicara / tekadatan uwas uning / lan rade Dêmang ngurawan.

Yen manungsa jamak lumeh / mesthi tan bisa cumuwit /  pinandêng lan raden demang / sasat kalalen murti /  winulat gégirisi nadyan / dadyan mralaya kusuma iku mésém muwus iriban /Asta tumawang liangri / nadyan kula sanak tur sami wadana.

Supradênê kêrataban / tyas amba lamun kepanggih / kadi unginga ing macan / Sênadyaning Ponconiti / yên nuju sénén kemis / ngaglar punggawa gung ngagung /  yên kakang emas liwat /  tuwin minggah ponyule niti / sipap samnya tagnana purundya wara.

Pikirê sami was-uwas / lirang ngeman nawanga lirik / dênê taboten kéjamak / Delajate ngaluluwihi / kakang mas mangku bumi / duk wontén ing purwa lulut / nambut karya jropura/ bubuhane dén parani / pinariksa mring kang mas dêmang ngurawan.

Sakêdap sêbari liwat / labete anggégétiri / manah teksih terataban / kang mas brata mangku bumi / lajeng marani mami /  angandika tutur-tutur /  marase sadêrêng ical / Keketeb mekasih kétawis / sumar-sumar angandika pegat-pegat.

Kula ngaturi poyokan / mring kakang mas mangku bumi / paduka kadi kawula / mring rayi dyan dêmang ajrih / mongsa wontena ugi / andhendha mring kadang sêpuh / ngandika kakang emas /  lah dênê pepadon yayi / sinten wong ngekang wani mring yayi dêmang.

Adhi mas mlaya kusuma /  datanyan awak bumi / pun adhi lurah mariksa / marang peng gaweyan bumi /  sundatan darbe getih / ayana lamun dên sêndhu / tujunê adhi lurah / mung liwat bari ngesemi / Bungah sasat bakal atoma paganjaran.

Tur puniku kadang tuwa / kakang mas mangku bumi / dênê sentana langsaran / sentana pameran yekti / prandênê langkung ngajrih / mring kang mas demang puniku / dênê kaliwat-liwat / dlajate bang ngaluluwihi / mung wong kudus kang wani lawan dicara.

Mangkê yên boten kadukan / ketibanom yata luwih / saking guna srana bisa / Jayaningrat adipati / nebta abisik-bisik / Si Amat inggih tiyang puniku/ yen lagyantuk ganjaran / kanugrahaning Hyang Widi / sampun ingkang kadidyan dêmang ngurawan.

Sarwa-sarwi basembadya / sumbaga prata mengkudi / dhasar wahya ing Narendra / senandyan tiyang tik-utik / lamun labima ngaletik / ksrambahan sih ing ratu / kawula namung darma / mongko tuladaning ngabdi / dipun samya marsudi ngereh kautaman.

Supaya dipun angêp / kapareka ing Nerpati / kasiram gengnging prabawa / wau takang wawan    angling / dangpu asilih unggih / adêdêr dinêdêr mrih tanbuk / nimpuningadu yasa / ketibanom datan kalih / sinegrangan mrari dyan dêmang ngurawan.

Ketibanom aturi rira / angger paduka manawi / anetah para ulama / bilih datan mituturi / mring kaji mudamangken / muni kapaduka dangu / sami aprang wadana / kawula kêmam dhatengi / apitutur yegah / saruning pratingkah.

Nêdha dikasumatura / kaji Amat samat mutamangkin / mumpung neng ngarsa bentara / puniki gonentoh pati / ki cabolek nauri / layab-layab anganga lentuk / inggih yektos pun anak / andhatengi mituturi / nanging kula tekeng bila itane salak.

Saking bodhone pun paman / mung wulang guru kaesti / ingsun kumaya bike walat / tan saget mrih surat malih / manah kêdah nêtêpi / ketibanom angling sedhu / lah iku pikir tapa / anyeyengit sipayakit/  nora pisan angurus raras / ing sarak.

Angger sergalan juga / ing ngaran pun kamaroden / kangangger nama punkatar / gumer kang sam / miyarsi / raden dêmang annuli / ngenton wintis sarwi guguk  ketibanom maneb / den kini kuboyo besik / demen temen dadi guguyon nagara.

Wong kudu amulang sarak / ambêk ket angluluwihi / aja anggur ing pratingkah / bêdholan gunung merapi / elih tengarang sumbing / sundara tumpang ngalawu / tidhar sangganen tangan / sebarang penggawe iki / ngaka liwat-liwati / pang saking sarak.

Ayengngel sawenang-wenang / asune pina dhajalmi / lawan pangulu ing Tuban / dulkohar asune malih / pigadha jeneng ketib / sika marodin puniku / dudu wong têmên sira / nerasak ratu ing ngelis / sejatine pangertimu ngudubilah.

Angger pramila kawula / purun matur marang patih / konjuk Sri Nara dibya / supados ngentar ngawarti / ingkang ngarus kapiyasi / inggih anaman ning ratu / lamun nêbihana / marang sarak / kejeng Nabi / kasaksaraical suraosing sastra.

Angger kanggo kocaping kitab / inggih Si Amat amirul salatin /  ngrenggah ing Nara Nata / tetep pepangkuning bumi / badal dakiling widi / wenang ganjar lawan ngukum / mila lamun wontena / Ratu nimpang sre.

Nguranguru kang lampah narpati / tanpa memanis angrerus / marang prawan dadya mesum tan prak anang / tamngupumang la bumi / tumuk pratan mawelu / tanpo teko mirbac ramya / sami rumek satir bumi / sejatine narpati katine jagat.

Sami lan atine taranya / punika kang sakpuweni / sayogya nora ngagesang / pumeksa tadan mungtali / pramila ugi / wajib rumeksa ing ratu / mobah mosing lijagat pakaryaning karapati obah ira ing badan.

Kalepataning narendra sinanandang ing wong sabumi / jeng ratu panwaming jagat manah rusak / badan sarik yen tan enggal / nelutuh neluh mring ratu radhan demang wurawan siwakep sarwi seleh trisa / natdah marang raden dipati dhan urja.

Mapati kula kan saren / pun kudus bodsan talanni bisa amrep basa/sabete depast titis / salin dapur runiki / dara dalem kedhumawah / inggih dhateng sunuwa / pun kudus ingkangnageni / nang gulung pram ngajer lelayu daludan.

Wong gagah mboten giyabah/wong trampil datan ngaruwil / wani ngamuk boten mamak / tekat kula aningali / paspati apatiten / gitik serute / mboten saru/ sudihya ing ngalaga / Asasi kituwi atin / datan neng wetan dados kunsulupingat.

Iku siwong tina raja / sawitis tur solahe marakati / datan kenging tina raja / tan keron den kanan kerin / rinuwak maremaken/ ing ngomberan bindur samabur / gawat kaliwat liwat / amungsuh wong kudus iki / sajek dereng nate kasurang.

Raden walaya kasuma / matur sarwi awot sari / kang mas padhuta sok sokan / pikowon tulakang napi / duk lecul tandhing ngupit / temah kang mas den sepuluh / gumujeng prawadhana / luwaran saking prihatin / prangulama krejet krejet darbe bingar.

Raadyan demang purawan / angandika sarwo nolih / adimas mlaya kusuma / destun kulato teng ngimpi / prapto nemu penggali / ngendherek mulih ngendhuruk uwopatih kawulo / matur srinarapati / pan sadaya inggib sami ngentosono.

K I N A N T H I

Kinanthi sak kondhuripun saking dalem kypatih / sarahadyan demang ngurawan / kasusradu ta narpatih / supana datan kawarna / sapraptaning rajapuni.

Ing ngubyan tara sang prabu /rahadyan demang wotsari / umatur rehing dinuta / mowiti malah ngikasi / langkung anuwun pun uwa / wonten nang gulang toh tati.

Pun ketip banom ing kudus / kang saget apudi kawis / sebarang pang ngrehkawula / kasorran praboto prayogi / atrang ginas baten ganggas / patitih datan ketwes.

Satunggal sanggul tinipun kalangkung / dening prayogi amradinisan danara / sang nata ngandika aris / payoendi atur pranna / dyan demang matur wot sari.

Patih ngalingi pukulun  / mringpun kaji mutamangkin wunten mang bileng mragagah / punet danira kumiter / netra pratopo sang sura / kekes lawulaneng ngali.

Tembungipun lajengse paduka geranawajani / solah nakaten punika / gih pun kaji mutamangkin  lamun emtumek tenna / tan san drenngi sakan nagri.

Mongko wajibe Amiru / rumeksa saraking Nabi / nyudamanis Sir wadana / mesum cahya ning nagari.

Saremah gan dane arus / yen narendra tan pamanis / kucem netrane pung gawa samya nistha kang wadya lit / risak pura suraosing sastro / keh probawati naritner.

Dereng dumugi umatur/selak gumujeng sang ngaji / angling yen mangkono /bapang / payo padha anglakoni / ing sun miyos si jumenggah / dawuhna mring siwa patih.

Nata malih ngandika / ruheh bang sun wiwit / eling sabanjure ingsun prambag / bapan sira sun kandhani / nuli ana ingkang crita / neng purwa lulut sun linggih.

Sijayaningngrat umatur / abrol aneng ngasamami / samepayan dalem punika / inggih ngarsakaken gusti / langen paosing kawiryan / lengen sura langen gandhing.

Langgen ringgit langen gambuh / sedene langen turanggi /  langen aben aben sat / puyuh ngerkutut kemiri / tur sarwa  sarwi prayogo / Gusti mungkirang satunggal.

Ta prabang tiyang pukulun / ing sun gumuyu tanyaras / jayaningrat apa ana / ta prabang den cara ringgit / sun watara ora kaprah.

Ature siadipati

Inggih abdi dalem kudus / pun arya mantu nyasantri / pun kalit banom naman  ngadega ken mer kang jalmi / iku kamangka ya nyata / tementura sispati.

Matura datan gumuyu / kang aran ketibmaruni / dadi dalang ngiras mayang / malah-malah asring dadi / wong menak pepakuningrat / wong egung surayang bumi.

Nuliarsa ingsun pundhut / sicakroning ngrat mambengi / ature sampun akarya / tarang kelangenan gusti / ing trataning rasullah / sayekti ambucal taklim.

Pan abdi dalem rumuhun / pun bapak dipun awisi / taretang lampah tan menak / ing madura boten kenging / Muhammat lawan mursad / sapingiasma ra supi.

Punika lelempahanipun / taretang madura gusti / namung winaos kang serat / kewalatan den awisi / dena didalem pun bapak / wasiyat saking mantawis.

Iku wurunge sun pundhut / mengko si katib tiruni / pikire memet tur bablas/ dyan demang matur wotsari / inggih pikir nyrenggarawa / bara catur maedoni.

Sang nata ngandika arum / simencal moncoling nuwih/lan ingsun wani mrakara / ukarane mikarani / mawah karingring nganit / kalabu wong satus siji.

Apa dhapure abagus / dyan dema matur wot sari / sembada bagus tur gagah / dede gaprakasa prayogi / upami lamun ringgita / arya seta sena pati.

Yen sampuna dados katum / pantesa prawira ing jurit / tetaguling ngadilaga / pamundahing satru sekti / menggah ing ngelmi wirasat / puniku kang anjang ke papi.

Adi pragal bagul-bagul / ladak lair trusing batin / byangkumo ketakma nah / atan tepurun prang rai / pontas ingkang amengku watyu aririne keris.

Gelar duruk apunang pun / miwah traja tikos walungit / sarta mangkaca candrasa, miwah gelar aga pati / wangun makaten punika /  setarang byua man nesasi.

Sri narpa ngandika anum / ya si Amat mutamakin / wangune wong kayangapa / dyandemang umatur aris / punca tolek dong uniro / kadicantrik akris ikris.

Toten kelebeting catur / dhapuripun ukur urip / inggih kong sawarni rucah / anyingkruk kelamun linggih / pasamuaninga kalah / lir tiyang den sepatani.

Sinungajang keping rukun / taslam wrin astana nabi / nayaka dipani jagat / yen sanpuna dados kaji / tiyang makaten punika / pantes namung sade pitik.

Sang Nata gumujeng guguk / iku bapang wus pinasthi / tinitah dhapure ala / asinungan pikir suci / dadi punggawaning suksma / lan dadi mardika aji.

Dyan demang nembah umatur / pramila mekaten gusti / jamal hyang jalawangaja / wus tankenging den wat ceni / dangu nawa wan wicara / kaji Amat mutamakin.

Tiyang asor dhapuripun / akepapipun tudingi / dhateng pun ketarun datan tyaton saged wangsuli / kang dadya kanep saniro / inggih pun katita runi.

Ngantos mekakaken kang dhapur / inggih kajimutamakin / sang Nata Mesem ngandika / iku bapang karsa mami / sagung kang dadi rerasan / dhawuhan mring siwajatih.

Iya sunapura iku / aja naden rerasani / kang luput wus sun aksam  kaji Amat mutamangki / yen den pindha ing pratingkah /  kang ora kaprah ing bumi.

Ing kono sedeng sun ukum / si cabolek mutangkin / sun karya pangewanewan / anengaluna len mami / dene mengko karsaning wong / cabolek sun pundhut miji.

Lawan maneh prentahingsun  kawula jroning nagari / sentana para punggawa, sedene para prajurit / prapteng kawulwng sun samya / den warata undhang mami.

Aja nang wong ang guguru / ngelmu kakjroning nagari / guguru jabaning rangkah/ ing kono ingsun lilami / sapa kang nerak parentah / kawasesa akum mami.

Sajrone pepacuh ingsun / lan dhawuhna siwa patih / wupayaha wong wulama / bapang ora sun wanggeni / antuk kase pira-pira / nuli den pacak kasami.

Panggonan jumungahipun / tuwin den panci yasami / mongsa bodho asiuwo/ mematut boboting bumi / nyelawe wewangening wang / pengarepe kang prayogi.

Sangisore anelungjung / iku desa ingkang becik / sakira kelare ngngkat / ing jumungah aja langit / kedhubagelen mantaram / ing pajang ingsun wangeni.

Ganepe wong patang puluh / dumunung desa kang mukin / sakiwa tengen nagara aja dohing gala prapti / Tunggu Neng Panepening wang, ngulamane kang prayogi.

Dene tanaliyanipun kang adoh lawan negari / ora kudu pepeliyan mung anggere ing ngrasan mri /wis bapang sira metua / rahadyan demang wotsari.

M I J I L

Siji lira ngabdyan maraji / radyan demang anjon ing nelawan nitih turonggane / punjetha yuwulu janjam kuming / hitik- hitik alit saking kedhung sidhur.

Durung sowel luhur tinang kaki / tuntut maanggemyeng/kuda sruwaka temu wangngune / dereng matuh lambe peing kendali /  meksih radi nesih,nginggadhangan jujur.

Kenging kagem watang angladosi / yata winiraos kumepyar wong kanguninga kabeh / dene raden demang wira- wiri / nyana ana kardi / yata tindakipun.

Jraptaka patihan tedhak sangking / turangga sangganom / manjing paregolan age- age / kang pinarakan aneng ing pendhapi / mudhun sing palinggih, dyan dipati metuk.

Ngacarani pinarak pendhapi / nuli tata mangnon sirep sang gya ingkang lenggah gunge / jrapta nira dutaning narpati, dasar nyangajrihi dyan demang puniku.

Wong agung nora reh gegeteri / gelare karyeroh kadya arya banjar sunguk raden dursasana remanung rabuntit / ing ngumbar anjrah mring / kanan keringipun.

Sarira lir tembaga sinangling / netran dek mencorong yen kumapah ngedap ang asmane nora wiwidadya pramugari, talitina nuri / wahdadya wong ngagung.

Sakdereng nyadhu mawuh sabdaji / numeter kang anom netra andika mindeng pamandenge / dukdumawuh lir kilang wor manis uwoadipati / tumbalah sang prabu.

Sagung rerasankang kapiyardi kang ing nganon tinon pansedya pinundhut sipape / ingkang lepat ageng alit sami / antukan pamengsih / wila sasang prabu.

Sedenepunamat mutamangkin kelamun amindho / murang langar marang ing sarake / brurusuhi marang srengat nabi / weh rurungon bumi / dek sura ing ratu.

Mesthi tampi ukuming narpati, dadya pamyating wong / radyan demang anoleh lenggahe / mring panggonane sanggyangulami / sendukang panglirih / polatane pagu.

Samya gumeter para ngulami / ngles bayu lir lolos / temah arum ing sebda wijile / osagunge kang para ngulami lyane mutamangkin tam piya kang dhawuh.

Sri narendra srunari menggalih / gung pakaryaning wong / dene rumeksa pari kramareh / padha rumeksa kawonan bumi / katempuh ing batin ngulama sawegung.

Dene kang lir kaji mutamangkin kalwbu aran wong / angregoni panjenengan rajeng / nora ngimanken tataning nagri, tur angeik anyuk mundhak banting kedhwu.

Nging wus gumantung pari kramengsih / apura sang katong / prangulama srunuwun ature / kalingga murda kapundhi pundhi / sih wilasa gusti / kang mring dasihipun.

Nuli tang radyan dipari / prangulamator / sokuring ywang kabul kamulyane / gume gumuruh ing kang ngameni / kang pangulunti ngadek donga sokur.

Luwarsa kang turida prihatin arsaya gunging wong / sakendele donga kamulyane / raden demang ngurawan ing malih / huwandipati / dhawuh basang prabu.

Kinen kerya terancang jromasjid yen samya rumojong manjing / jengandika tuwin prapang gedhe / nata arsa sembayang jro masjid / ing dumunggah ngarsi / wiwit miyosipun.

Dyan dipati sare amiyasi / wuwuh kang mangkono / supe aneng pasamuwane / saking trustha saka reninggalih / srenggruk sengruk nangis nadyan dres ingkang luh.

Sigra andonga srukulilahi / gumereh aminta lir guntur agra lir astarane / kang pangulu ing ngabanu lyankis donya genti genti / ngulama sedarum.

Pranaya kakang tansah den kirik tan lyan katibanom denya ngadeg pantes wiramane / sarung ugis kembang tetulangking / sabuk surat milis binanyumas patut.

Serban bathok lan bare cikuning / ngartiyah tetiron pepet cithak pangadum mancange / jubah salmur bangun sanulmani / rada cekake dhik pemangkinging dhuwung.

Klatang pipit manarong kalacih / trembalo mencorot wangun bantes tayuman nedere pendok baleweh suwasasirih / sangron adhamesi / werna kencanabdur.

Kladuk megospe ngadeg kecik respati yen tinon telapakan ngajeng lan wingkinge / rong tebah kang kiwaya nengersi / tur nora pinuruh / suprane nepatut.

Prawaneng kang sami ningali mesem amiraos / dhasar batete tibanom kuwe / saksolah nyata kaduk diragi sambat ing warni / pideksa abagus.

Ngadek donga ngabate solah nyalir / Ritih isalulon mangsahkake nging prapradurita heda temen lan akeh ngulami / kang akeh ngadeg lir doyong tekun ikruh.

Sawusira donga lenggah sami / mring kautamang gon ratyan demangan sarwi noleh / adi mlayapaden rasani / wus suwe sunlirikeh ngarundelipun.

Ingkang rayi ngumanguwotsari / tan pun pangomong / awon nganggur lan wajane mratme / radyan demang meksa tanyangungkih / nora becik yayi/ dora kadang sepuh.

Radyan mlayaku samawotsari / mesem mau alon kangmas inggih- inggih sayekmose ketingbanom kang dipun namosi / pengadeking ciri / suk andomya wau.

Sanes lawan sagung prangulami / pengadeg gamancol pantes dadya punggawane rajong owel dadya ngulama pasisir / radyan demang angling apan sarwi guguk.

Matur marang radyan adipati / yayi mas kalewok / orak reluku walik arane / nung ngasane mung gawan napati / mungkali wulami / laluhuranipun.

Yayi emas sira sun tuturi / yen ngulama kang wong / ingkang sidi karung kawruhe/ iku mangka punggawa ywang widi / tinbangen pribadi / Allah lawan rahi.

Mung laire baekang ngupati / gedhe cucur agrang / ngularna tan kewantar laire / ing batine luhur yayi nglim sun nander kur mati / ngulama punila.

Pan minongka pitutuh sayekti / nenerine katong / aja kan kanglir ketibabo mlewo wus kasusra / pratama ingngelmi / nadyan amung santri / bae nganggoake thu.

Lawan sira lemsih luhur santri / derajang tingendar iku yayi nungguh ing ngatine / pra ngulama sadaya miyarsi / dyan demang den nyangling / srupang ngungunipun.

Ana ingkang rerasan bibisik nora ana ingmang / raden demang wus lepas kaliyo memet mutmutur patitis wanguning priyayi / garethol lemangkung.

Watakane kaya tan ngedohi / cethek agrobah / dadi wong ngagung kawongan duren jabarang ngkhiri nemedeni / pinecah jro isi / rasane amumut.

Luwih legi nganggo semu gurih / lamu dane momot / ngambar terus amuleg gandane / baya wus srawungan ngulami / necep ngelmu suci / kepareng pamuwus.

Yata dyan demang dhawuh ken malih / timbalan sang kajong / reh paguron sajrone rangkahe / lan adeging dumungah pinaring / pepinthaning sabin punika kang dhawuh.

Matur sandika radyan dipati / jumrung karsa katong / kicabole kyus tampi dhawuhe / yen ing mangke dadya wong piniji neng dyan demang nenggih / santika atur.

P U C U N G

Sekar pocung wus sampurna dhawuh prabu / radyan tipat / ngejepi panekar / mantri / ngladosaken pupunjutan pasungatan.

Praptase lorkong ambangan kalih atus tan nanabinedo / pangremate amani / anijeni binajeng pranatan nira.

Sareng maju kerdong kalajeng tinembung / ririh jejawilan mung calempung kang pinendi / rebab gambang suling swara pepuletan.

Saron demung nikatiba tumalawung / Gambang namecalang / gleken anunjang wira sisuling ngeleng / sumlenthir ngedhasih mun.

Kang calempung pepancer ranametan duk wilet ngetimang / tibanongkine renwanti / gegambyak lan selaning kenong tuminbal.

Angles laput sabak angangkang / tumanduk ngamlening talingan / tekeman geter tan miwil / awen laras dadya lempeng lelembaran.

Gumarumung gender kalumak gumulung/ amegol sandalan cemenak panedya ranwintir/ kendhangan lan larase rarawit lonan.

Gong gemandul tingeng dhadhabi mangguyu/ den demang ngurawan tetadya marang rengari / yayim rasa kusuma kugending ngapa.

Kang sigang wuma tur gending rum arumyang / nglira adyag demang / asalakar apalami / radyan mlaya kusuma manembah aturna.

Pan puniku mila gendir kinabaku anggiduk mantaran / Jeng Sultan alur ing suni / nalikane yasapan jianeng lulang.

Sarengipun kalale kasekar gadhung / mundur sarayuda / bemara lagu myang sinir / menamenjung galekan ranumenggal.

Kadinamung punika sapanganipun ngandika dyan demang / bangete mening Sun iki / ora weli mring gending saturdaltung nalya.

Nembah matur dadya nyam layaku bumawi nyumnya pramila pasuka / toten pisan pamen gendhir / kang minarsana mung nendhir ngudungilah.

Asru guguk radya demang gujengipun Dipati janingrat / sumambung tetan / aris angger mlaya kusuma sinten punika.

Ingkang natuhna embang prayogi kelaku / Seres lan rebanya / Gendere tuli bengingsih / Ris pumatura Radyan / MAlaya kusuma.

Geh muni kumengnambang niyana/Sepuh kang namapun gondu/Mangrekak nunama rawit/Jebug karumpung/Kendhe ing kadipawyan.

Mesem tatudyan / Jayaningrat yen sardu / Selane nayahkan / Angketewak kasalastri / Datheng mondok ngampil / Seng kambangpun konda.

Dimen muruk kanga ngabdi panambang ulun / Punasuwonda / Kados bade sae ugi / Pun parikel angeng meksi ngambet desa / Sampun nglanduk sepuh pun nanda punika /Eman lamun ical.

Wontena ingkang nulihti / Medun nadyan Malaya kusuma / Matur prayana anging midun / Dyan demang paman punika / rah kitemen barang / Panggawean den openi / Nokgih sampun muklis / Kenira sembahyang.

Milung milu yayim Malaya kusuma / Demene persetan / Gamel lan tur bias gendhing / Sareng suka gumejeng / Wong nganung tina.

Dyan umatur kangmas paduka rumuhun / Darbenawing rangggah / Angsal duk saking remawis / Lamun pareng kula suwun/Dhamel rebab.

Alon matur dyan / Demang yayi ngemut / Mung kari seprapat / Ingkang akeh / Wus den diambil / Kang mastangkubumi geh kinarya rebab.

Kaya cukup lamun bias ingkang bubut / Nenari mamonthang / Sesuk paranan yayi / Matur nembah nuwun / Dyan Malaya kusuma.

Nyata sampun lekas mbojo karma kembul / Adipati jayaningrat / Ngejepi abdine alit / Ngejekaken acar timun kikinlu.

Saking kuwulan wonten tirahipun / Lorodan singpun saben jam sedoso enjing / Praptanira ing panduk jayaning pratan.

Kadang pukul sawelas saka praptaningsun / Sak parengina / Lorodan dahar sangaji / Kang sapetan ayAm lurik kemilan.

Sendeng gepuk tenjengan areng / Alemuk salawan acarti saosan singrawa / Wus den ajengaken sami / Sareng lawan acr timun pakalongan.

Dyakan dhulu dyar emang / Ngandika mius / Ngriki sasmitanya paman dipati surempel / Mesti ngenaki sawitan lorodan.

Mesem muwus dyandipati ngatan pupuh / Marang punakawan / Ngaturaken sapetan pitik / Awas mulat nadyan Malaya kusuma.

Sikrama tumun nama kang masa puniku / Mawi semesem mdya /Kalawan padipati / Kula kangmas dhawungpil dawuh paduka.

Semunipun gawat ingkang dipun pendhet / Mawi kekejempan / Nunukdyan demang nglingaris / Kaya kucing yayi Malaya kusuma.

Wrohanira kang samitan pitik / Den gemuk sangsam / Lorodan saking jropuri/Gupoh gupoh dyan anyanging layong kusuma.

Nyedak matur mring kang rakannya dang lungguh / Nora serantagan /Wanti ingkang anglameni / Tanampeni lorodan sapit lan ayam.

Merek mandur Darwi mesem duwus sipuk / Iki iwak eco / Tapak asta malem aji / Duk rame kana kang samya kujaro.

Caranipun pasisiran denya / Kembug ing jrone kang dhahar / Ulama praptama salin salin / Warna warni sarwi kanget sadayanya.

Wantu wantu kang wahartan duk tumanduk / Wus sira kapragan / Warik langreng para mantra /Awatara ngakape daklan punakawan.

Trigumuruh plataran kang dahar kembul / Sagelangkung dunya / dyandipati atur mati / Marang para ngulama lan pradipatya.

ASMARANDANA

Yayah asmarani resin beksi reng  /  Pammudyan nomangendah sinibonyanta / Sucipta amiwaha ngresamodyaning lelapunya  /  Wiranti sengdalegawa.

Susunggune dyan dipati tinamu tan beda / Prawadana jaba lan jero / Tuwin ngulama sakirna / Mewaras sipur madya wusana terus tharumarum/Praptane maruta nanda.

Bandya nyenyamikan mijil / Sinambi lan omong omong / gandika mahadyan demang / Masketeb banom ingkang / ineling dening sang prabu.

Srinarendra mundhut mijil / Kojaho pasak ananya / Kang patut lawan lungguhe / Masketeb banom aturnya / Mundhut kojah / Jawitane pingar biyu / Sasaged saged sandika.

Dyan demang ngandika aris / Iyo paman kojah / Jawa apa kana ananya / Prakara kang kuna kuna / Ngemak sajang mantaram / Wong kang pada rebut ngelmu / Masketeb banom aturna.

Pamirsa kawula alit / Wonten ugi mung  nyapisan / Warni warni kukumane / Ing nguni seh siti jenar / Kukumiraminedhang / Dumugi demak punika / Lan malih.

Terjemahan


Menurut terhadap apa yang dicontohkan ertindak bersama-sama kamu di buku yang menjadi panutan temannya Kartasura yang terlebih dahulu ada cerita yang menjadi berita, ulama di Tanah Jawa, ketika di Jawa, kanjrng Sunan Pakubuwana, awalnya menjadi pembicaraan yang membahayakan, oleh para ulama
Semuanya satu ilmu, dari patuh terhadap kodrat irodat,yang menjadi awal panutan, meneriakkkan berita, tanpa berakhir adanya tekad, sehingga saling mencela, malah menjadi bahan tertawaan,pesisir timur gempar, tanah Tuban Kaji Amad Mutamangkin, walupun lawannnya banyak
Tidak sopan terhadap sari’at nabi,dusun Cebolek dibawah kekuasaan Tuban, yang menjadi perhatian tingkah lakunya,menjadi tidak jadi/agar urung, oleh para alim pasisir,angan merusak persaudaraan, durhaka terhadap raja, sri Baginda berhak menghukum, jika tidak dipatuhi tuntunan terhadap bumi, sangatlah berbahaya.
Namun dia kaji Mutamangkin,tetap teguh dan kuat,tidak merasa tidak enak, berani melawan hokum, banyak yang menyalahi hukum dan tidak sesuai, banyak ulama dating, memberi nasehat, malah melukai hati, tidak mau bersatu, dia yang bernama Dul Kahar.
Perkataan yang sedikit-sedikit, penghharapan kecil yang menyatu, ialah lama dan din namanya, lebnih dan berlebihan, kaji Amad Mutamangkin, sudah dahulu para ulama, pasti perkataannya, kepada Kanjeng Sri Naranata, sudah terlihat dan tidak bias dinasehati, meremehkan Negara.
Begitulah watak ulama pesisir, mengirimkan surat, kepada para ulama semua, pajang Mataram Kedu, di Bagelan manca Negara, serta yang satu bagian, pada anggapannya,keinginannya untuk diakui, Ki Cebolek mengaku sebagai Muhammad, berani mendatangkan masalah.
Ketika itu menggemparkan Negara, gemparlah para ulama, semua pergi mendatangi, sebelah timur kyai Bungsu, berakhir di Surawesthi, dan Masida sarma, menuju ke Kudus, pengiring para ulama,datang di pasisir Kartasura, belum sampai bicara.
Malah disertai dengan sakitnya sang aji, prabu Mangkurat meninggal di situ, yang digantikan anaknya, raden Mas Prabayeksa, bergelar kanjeng Pangrami Pati,nantinya berdiri sebagi raja, yang disebut Kasusra, kanjeng Sunan meninggal di Nglawiyan, ketika baru berdiri mendapat masalah, berkatalah pada sang raja.
Gemparlah semua ulama pesisir, tak ada yang terlewati, pajang Mataram Pegelan, manca Negara Kedu, sedikit berdoa, tidak bias disingkiri,disruruh supaya berkumpul, diKadanurejan, segera diutarakan pada Kanjeng Sri Bupati, bersepakatlah para pemimpin.
Dipesisir dan manca Negara, serta pemimpin bangsawan di Kartasura, bertindak tidak sesuai hokum, para ulama semua sudah sampai, kayu besar digeladag, bertumpuk-tumpuk, tertata jembangan dan jun, hamper terbasmi Kaji Amad mutamangkin,ketika itu.
Bangsawan dalam yang menyambut, yang bernama Raden Demang Nguarawan, ialah ipar dari sang raja, yang diambil bok ayu, rajen Ajeng Supiyah, kanjeng ratu kencana, yaitu Raden Demang, sehingga sangat dikasihi, berkata pada sang raja, di keraton datang kehadapan raja.
Sri Narpati berbicara, bagaimana raden demang Ngurawan, perkataan sang patih apa sudah dibantu, yang mencari ilmu, yaitu sudah semua, malah sudah ketemu.
Ilmu yang dirasakan, menjadi abdi dalem ulama semua, yang bingung pemahamanya,
Hanya seratus empat puluh, selebihnya ialah dua, itulah yang dipilih, yang lain sudah, yang memperoleh adalah yang dipilih, seratus empat puluh.
Empat puluh yang dipilih lagi, memperoleh dua puluh dua pilihan, yang dipilih kebaikannya, hanya sebelas orang, lima dari pesisir, ulama tanah tengah, dapat empat, manca Negara Satu, di pagelen inilah yang Satu, majasem dan pajang.
Pengging di kedung Srenggi, dan juga ulama manca Negara, hanya para pejabat Negara, pagelen ngadilangu, di pesisir dan juga manca, kedua Surabaya, selanjutnya Gresik, demak Kudus yang ketiga, yang terpilih, empat orang Bupatinya.
Lima bangsawan Jadipati, di pesisir dua bangsawan, adipati Jayaningrat, citrasoma juga, abdi dalem bupati, yaitu diraguna, dan aku sendiri, sawus menyampaikan perintah.
Ilmu yang telah disepakati oleh dua raja yangsangat tinggi tekadnya di ngulamajang. Perkataan Ki Mutamangkin.
Menyuruh kembali pada ajaran Muhammad haqiqi kehendak sinuwun Sri narapati yang berkata sambil tersenyum, dimanakah guru yang telah menyebarkan ajaran sesar di Cebolek.
Abdi dalem memanggil Kaji Amat yang dari Cebolek berkata bagaimana keadaanya, Jawaban den demang.
Ajaranyya menghukum mati, di depan rajanya menghadap di alun-alun seperti nyalanya api.
Sri narapati berkata sambil tersenyum bahwa Ki mutamangkin ada dirumahnya Cebolek, sekarang sudah waktunya sembayang. Terlihat sangat indah dengan sang bima suci gemebyar di laut.
Maduretna melangkah dua belas, sedangkan kombang melangkah sebelas, tetapi bawonta melangkah sebelas.
Sri Narapati berkata tertawa keras, ada orang berbicara tentang ilmunya, apa tidak tersesat, raden demang menyembah, itu namanya ilmu kakya.
Mulanya mengambil dari ajaran yang suci, jadi tidak terus di tekat. Namun mengambil ajaran dari para wali seperti gemebyarnya di samudra, sang guru memberi perintah.
Jika mendapat ilmu yang nyata, sampai pada samudranya, werkudara saja sampai setengah mati bertemu dengan dewa bajang, yang telah membawa ajaran seperti cahaya, perkataan dewa bajang.
Masuk kedalam diri Karna, sepertinya tidak muat sampai dunia. Kaji amat berpamitan kepada Mutamangkin yang sedang wiridan.
Sri Narapati berkata sambil tersenyum, para ngulama bersama para punggawa berkumpul untuk berembug bagaimana menghukum kaji mutamangkin di alun-alun, smeua itu hanya usulku untuk enghukum mutamangkin yang telah melawan ajaran para ulama.
Karena kaji mutamangkin ngajak banyak orang menggunakan ilmu yang dianutnya itu, yang telah melawan ajaran para ulama, hal seperti itu tidak pantas diampuni.
Serta terlihat muridnya sudah banyak, semuanaya harus dihukum sang ngaji berkata lagi, kerjakanlah perintahku, lengkapi semua keperluan untuk besok pagi di kepatiahan, sembah Demang Ngurawan.
Dari byantara dan memangil punakawan, besuk pagi semua harus dipersiapkan dan semua ulama besarada di danurjan mengemban perintah sang Ngaji.
Sampai di kepatihan, perintahnya dilaksanakan raden demang dan semua prajurit beserta para ulama dan para prajurit berkumpul, dan pada bagi harinya para wadana dan ulama berdiri menghadap kea rah timur, sedangkan para wadana disebelah timur, sedangkan raden dipati di tengah. untuk sementara air tidak bisa mengalir kebarat yag mati pada jam.9
menyambut datangnya rahaden demang atas perintah Sang Maha Esa yang kemudian duduk dengan sang bya dalam pasinggahanya dibawah gelapnya pandawa.
Prajurit rahaden demang mendengarkan perintah beliau yang kemudian membuat hati prajurit menjadi bergetar melihat kemarahan nribupati manupaja yang menyiramkan air melupakan kemarahannya.
Prabu pati ekmuadian menghadap untuk berbicara dengan wajah pucat dan duduk nya pun dengan menunduk, para ulamapun miris dengan kemarahannya dan cahaya malam hari sepertid etik-detik orang yang akan memninggal.
Dengan menangis dan berlumur darah para prajurit menoleh ke kanan dan menunduk melihat seorang wanitasekarat seperti menjangan yangs edang ditawan dihutan.
Mastibanom bangun dengan segenap hati yang berani karena para prajuritnya yang sudah menetapkan surban dan jubahnya, ketibanom sangat suci dengan kelakuannya seperti benih dan banyak karya yang dihasilkannya.
Mastibanom berbicara bahwa para kaum muda hanya bisa marah-marah meluapkan emosinya.
Mastibanom memikirkan dan melihatr secara seksama apa yang menjadi ketakutan hati dyan demang ngurawan.
Pembicaraan yang terjadi secara kaku.
Para ulama, para priyayai, yang sama-sama merasa kaget mendengar pembicaraan (percakapan) mastibanom.
Masketib membicarakan kesucian dan dnegan bengis dan marah raden demang ngurawan menanyakan darimana dia bisa mengira ini semua salah.
Kemarahan ratu yang dilampiaskan kepada patih, membuat mastibanom memberitahu apa yang menajdi kekurangan dari perkara dan wiladyan dipati berbicara menurut para ulama yang menjadi keyakinan kukuh hanyalah Allah.
Sebenarnya dalam hal ini yang menjadi perkara utama bukan dari ratu kepada ulama namun rahaden adipati berbicara bahwa kesalahan ini semua merupakan kemarahan ratu kepada para ulama.
Rahaden demang tertawa meperoleh musuh dari kaum lanji.
Ratu berbicara bahwa akan lahir sang aji yang akan merusak negara yanng kemudian membuat para ulama bertapa.
Kemarahan sang ratu yang kemudian selesai karena ucapan ketibanom.
Suatu saat lepas dari lahir batin srurmeksa akan terlihat yang menjadi niyat dan kejelekan Ratu kepada tanah jawi.
Seandainya terlanjur melakukan tingkah laku jelek maka akan turun derajatnya dan tidak akan bertemu kemudahan dan akan dipakai untuk diri sendiri serta akan menjauhkan dari sunnah Rasul.
Adipati Jayaningrat berlari cepat dan mengajak ki Arya keluar serta berani mengungkap pembicaraan. Demang ngurawan
Dimana banyak orang yang tidak peduli maka tidak bisa menjerit lihatlah demang ngurawan yang tidak memeperdulikan badannya sambil tersenyum yang mana saudaranya sama dengan pemimpin.
Ketika bertemu kaget dengan datangnya seekor macan. Datangnya ratu pada hari senin kamis dimana ratu yang agung kakang mas dengan jalan menggantikan posisi ratu dengan memberitahukan kepada prajuritnya. pikirannya selalu kawatir kepada oarng-orang yang memandang sebelah mata derajatnya yang melebihi kang mas mangku bumi dalam pekerjaanya yang telah diperiksa olah demang ngurawan
berjalan sebentar dengan meninggalkan beks yang mengerikan dan mengkagetkan kang mas brata mangku bumi manadatangi ibunya berbicara tentang petuah-petuah yang dirasakan sebelum kehilangan yang sebelumya udah dibertahu tentang perceraian.
saya dijuluki kakang mas mangku bumi seperti aku denga adik demang merasa takut dengannya adanya denda terhadap oaring tuwa bilang terhadap kakang mas adanay pertengkaran, sapa yang berani mengekang terhadap adik demang.
adhi mas berharap terhadap bumi ini, yang mana adhi lurah memeriksa terhadap buatan bumi yang tidak dipunyai sewaktu merasakan kesediahan namun adhi lurah Cuma jlan sambil tersenyum dengan rasa riang mendapatklan ganjaran.
inilah parang tuwa, kakang mas mangkubumi datang dengan keadaan terjatuh memperlihatkan dengan takutnya kakang mas demang itu terlihat lajan-lajan yang ,mana derajanya melebuhi namun orang yang suci yang bisa melawan bicaranya.
sewaktu tidak marah yang mana lebih berguna sarana bisa jayangningrat adipati berbicara denga lirih-lirih Si Amat adalah orang yang menadapatkan ganjaran dari keanugrahan Hyang Widi yang sudah mengusai demang ngurawan.
Dia berbicara macam-macam dengan dasarrnya wahya ing ratu meskipun orang-orang tidak cocok terhadapnya sewaktu kedatanghannya ratu saya Cuma melakukan kewajiban dengan mengabdi kepada kautaman.
Supaya dianggap ada dimata Raja, mempunyai keluhuran itu watak sang raja.
Mengundang ratu supaya Raja menciptakan para ulama yang mana tidak memberikan wejangan terhadap Kaji Mutamangkin, raja berbicara pada pemimpin untuk mendatangi untuk mencegah pola tingkah laku yang tidak baik.
Kaji Amat Mutamangkin berhadapan dengan Ratu tentang kematian, Ki Cebolek menJawab ini adalah anak kami yang memeberikan petuah dimana saya melawan kebatilan.
Sangat bodohnya paman dia hanya mengajar guru, yang akan merugikan membuat kebatilan lagi hatinya harus mentap dengan kesedihan yang menimpanya, rasa iri, tidak Cuma sekali sifat itu tidak baik.
Dimana dengan datangnya perubahan zaman mendengar suara gumleger raden demang lekas berubah menjadi anjing seperti seakan-akan menjadi peluconan Negara.
Orang harusmengajarkan kelebihannya jangan Cuma menganggurkan badan, tempatnya Gunung Merapi disampingnya Gunung Sumbing Gunung Sindara menumpang gunung Tidhar disangga tangan pembuatnya meliwati tempat ini.
Anjinnya berbuat sewenang-wenang
Dimana mau berbicara dengan Raja Sri Narapati supaya mengantarkan mengurus Ratu, akan menjatuhkan dari tempat ini Nabi merasakan hilangnya rasa.
Dengan ucapan kitab adalah Si Amat Amirul Salatin tetap menjunjung tinggi bumi, lebih baik ganjaran daripada menghukum orang. Ratu nimpang Sri
Tidak baik wanita yang belum menikah membuka jalannya ratu karena menyebabkan kemalasan.
Antara sama dan hatinya adalah suatu perasaan yang tidak panas. Maka dari itu wajib untuk menjaga ratu dan gerakan suatu bumi adalah karyanya.
Kesalahan yang dilakukan oleh raja kepada orang-orang bumi dan juga rusaknya ratu bumi yang dilakukan setiap hari.
Orang yang gagah tidak gegabah orang yang terampil tidak rewel dan tekat saya sudah bulat.
Seorang raja yang perilakunya memasyarekat tidak boleh pilih kasih karena akan brmusuhan dengan orang kudus.
Raden walaya kusuma mengatakan kepada awot sari, bahwa mas pandhita berlebihan dan tidak mendapatkan hasil apa-apa yang diterima sebab sudah menjadi takdir kelakuan kakak ke sepuluh dan para ulama semua sangat bercahaya pada wajahnya mendengar itu semua.

Kinanthi.


kinanthi pulang dari rumah kipathi, menjadi demang bersama patih.
Sang prabu membawa demang utuk diajak berbicara. Dan memulai pembicaraan terlebih dahulu.
Dan ketip bonang dari kudus bisa karang benda raksasa merupakan prabotan yang ada dan tidak pernah memikirkannya.
Salah satu sanggulnya terlewatkan oleh semua Amradini Sang Nata berbicara laras dan Dyan demang berkata kepada Wot sari ,kepada kaji mutamangkin.Patih memberi kepada kaji Mutamangkin dan matanya sambil melihatnya.
Permintaaannya dikabulkan oleh paduka demikian pula kaji Mutamangkin.
Maka kewajiban Amiru menjaga nabi dan mengurangi arahan golongannya prijati dan cahaya di negara kelihatan muram.
Jika raja tidak baik maka dimatanya akan menganggap remeh prajurit dan rusaknya kedhaton kang lajang.
Belum sampai berkata terlanjur memegang sang aji sambil demikian semua menjalani dan saya berjalan menyuru kepada patih.
Aku menata kembali perkataan dan mulai mengingat setelah aku pramag semua telah menjalankan dan ada cerita tentang purwa yang sangat dekat dengan aku.
Jayaningrat berkata jika kamu ikut merasakan keluhuran Gusti dilenganmu.
Suka wajang suka keseringan suka
Tidak ada orang seperti aku, aku tanpa tertawa, Jayaningrat tidak ada, seperti pagelaran wayang, dan menurutku tidak pantas.Perkataan Adipati
Ya abdi dalem kudus, Arya datang menyantri denagn, kalit banom naman, berdirilah kamu, itu kenyataannya, perkataan adipati.
Berbicara denagn tersenyum, yang dinamakan katibmaruni, menjadi dalang sekaligus memeinkan wayang, syukur-syukur menjadi oarang ningrat, oarang Agung Surayang bumi.
Saya dipanggil tadi malam, perkataannya sudah terlaksana, menjadi kerinduan Tuhan dalam lindungan Rosullulloh,kenyataannya tidak hormat.
Namun abdi dalem didahulukan, dan bapak dihormati kelakuan menak tidak boleh dimadura, Muhammat melawan keutamaan hidup.
Didalam rumah Bapak terdapat wasiat dari matawis yang isinya menentang perintah Gusti.
Dyan Demang berbicara dengan intinya bahwa wasiat dari metawis tidak jadi diambil karena nantinya si ketib akan meniru dan pikirannya akan melayang-layang.
Sang nata berbicara baik, dan berani bertanggung Jawab atas pembicaraannya, itu termasuk orang yang langka dan hanya seratus satu.
Dyan demang berbicara apabila wajahnya bagus dan gagah sehingga sembada bernama arya senapati.
Apabila sempurna maka ia pantas menjadi perwira dijurit.
Orang yang tidak sama pengucapannya dengan yang dihatinya akan kelihatan ajahnya, pantesnya begitu.
Sri narpa berbicara baik dengan Amat Mutamangkin yaitu pantasnya orang yang seperti itu.
Yaitu ukuran wujud kehidupan hanya satu warna, rendah hati dalam kedudukannya, apabila tidak akan disumpahi.
Kinarya kaji dalam keyakinanya tidak sampai,hanya satu titipan.
Haji yang baik tidak bias rukun didunia pantasnya hanya menjadi penjual politik.
Sang nata memegang anjing, itu sudah menjadi nasibnaya karena rupanya jelek. Untuk menjadi pikiran suci harus didasari dari bawaan hati akan menjadi oaring yang baik dan dihormati.
Demang menambah pembicaraannya, yang seharusnya demikian gusti.
Orang yang rendah jelak rupanya menunjuk oaring yang bias menJawab yang menjadi kemarahannya.
Kaji Mutamangkin kelihatan kasihan rupanya, sang nata tersenyum dangan berkata : itu yang menjadi keinginanku, apa yang menjadi keinginan, tinggal menyuruh saja kepada siwajatih.
Saya sudah memaafkan itu, jangan menjadi perasaan, yang salah suduh saya maafkan, dan yang kedua tingkah laku yang tidak pantas didunia.
Disitu Cebolek Mutamangkin sedang dihukum dan saya yang menasehati.
Para pennguna dan para prajurit menentang perintah saya dalam Negara.
Jangan belajar ilmu dalam Negara.
Jangan berguru diluar disitu saya ikhlaskan, siapa yang menentang perintah saya hokum mati.
Didalam perkataanku dan perintah patih usahakan orang ulama, tidak saya batasi waktu, mendapat berapapun saya terima.
Tempat berjalannya dengan waktu yang sama, terserah menurut beratnya bumi sesuai dengan oaring yang pantas yang diharapkan lebih baik.
Dibawahnya ada desa yang bagus, dikiranya bias mangkal sampai langit yaitu mataram yang saya inginkan.
Genapnya orang empat puluh sampai desa yang bagus dikiri kanannya Negara jangan. Jauh dari keselamatan.
Menunggu seoarang ulama yang baik.
Sedang yang lain jauh dari negara tidak harus memilih tapi harus dipikirkan dihati.

Mijil


Demang anjan menaiki kuda kuning dari kedhung sindur
Belum pas dikaki dan bibir pring kendali, masih sedikit bergeser.
Dapat untuk menyediakan berbagai rasa.
Sedangkan Raden Demang mondir mandir, tidak mengira ada pekerjaan dan datangnya dari kuda sang anom,Buru-buru masuk pintu gerbang yang singgih dipendapo, turun dari duduknya dan dipati menjemput.
Mengajak singgih dipendapa untuk beristirahat.
Orang amgung tidak merasakan pahit.
Tembaga seperti emas, matanya melihat menuju namanya dan jadilah orang agung.
Sebelum berbicara, dia melihat penglihatannya.
Dengan perasaannya ditenangkan, yang salah besar kecil sama, mendapatkan maaf dari sang prabu.
Sebelum mutamangkin mengetahu yang kedua, ia melanggar syaratnya,dan meninggalkan sarat Nabi.
Pasti mendapatkan hukuman mati, menjadi sejatinya orang, meski Demang melihat kedudukannya sang ulama direndahkan dan kelakuannya aneh.
Sambil gemetar para ulama, menerima perintahnya selain mutamanglain dengan airnya yang mengalir harum.
Raja srunari berfikir, besar pekerjaan oarang sana menjaga kejeleken bumi dijalani dihati ulama.
Sedangkan kaji mutamangkin termasuk orang yang tidak mengutamakan peraturan negara tetapi sudah bergantung pada keyakianan.
Selanjutnya berdiri untuk berdoa dan bersyukur.
Sesudah doa kemuliayaan, Raden Demang merintah Sang Prabu
Pekerjaannya rerancang didalam masjid dan sambil sembahyang dimasjid.
Lalu Dipati tidur, ketika itu lupa dengan perkumpulannya, dari itu kemudian menagis tersedu-sedu.
Segera berdoa syukurilah, kemudian meminta air mengalir dan berdoa dengan bergonta-ganti
Kakanya dan anak anjing segera berdiri dan mengikuti jalannya.
Sorban tempurung dan bare cikuning saling meniru.
Kelebihan bersisi lan mendorong belakangnya.
Semua melihat senyum yang merasa
Berdiri berdoa.
Berdiri berdoa merintih diprapadurita rajin dan banyak para ulama yang banyak berdiri.
Setelah berdoa mereka semua duduk, meminta keutamaan hidup sambil menoleh, apa yang dirasakan, sudah lama mengandalkannya.
Adiknya termenung tapa berbicara, lebih baik diam diri dan demang memaksa.
Raden mlayuku semawon sari tersenyum.
Tidak lawannya sang ulama, pengadek menjadi penggawane ulama pesisir dan demang angling bersama anjing.
Dik dinasehati, jika menjadi orang ulama, yang sempurna ajarannya, itu bawaan yang pilihan Allah.
Hanya lahirnya ajaran yang diajarkan, besarnya seorang ulama tidak terlihat dilahirkannya tetapi pada luhur adik, jika mati ulama itu menunduk.
Namun, sebagai ajaran yang baik menawari kalau pun hanya sebagi santri
Melawan santri yang luhur menerjang adikn naik dihati, semua para ulama mendengar raden demang melamun.
Ada yang mengangan-angan, raden Demang menjadi priyayi.
Sifatnya seperti menjauh, dangkal, menjadi orang agung dihormati, rasanya empuk.
Lebih manis memakai rasa semua gurih, bauknya kemana-mana sudah berteman ulama, menggali ilmu suci, diperbolehkan.
Raden demang menyuruh lagi, penggalian sang kajang.

Sekar Pocung


Sekar pocung setelah sempurna, prabu menyuruh menyediakan permntaan pasugatan.
Bersama kerjang maju terus meminta , rebab dan suling yang suaranya pepuletan.
Saron, demang jatuh tumalawang, gambang namecalang menabrak suling ngelang.
Diselanya kenong terdengar gender dan kendangan menyeleraskan gendhing.
Gong berbunyi dan den demang bermain gendhing dengan rasa indah.
Tidak seperti itu maka jeng Sultan mengambil lulang dari Mantaram.
Bersamaan tembang tersebut diiringi gendhing.
Dengan demikian den demang berkata bahwa ia sangat suka dengan gendhing.
Seres dan rebannya sebenarnya mendengar itu bahwa dia raden Malaya kusuma.
Dia berkata sudah tua, yang namanya gordu, kemudian bernama rawit.
Dan eterusnya tidak berubah, tersenyum raden jayaningrat, disela ratu kasalastri, dating meminjam kembang onda, itu wujud pengabdian.
Sepertinya akan baik juga, sudah mennjadi tradisi didesa, terlanjur tua untuk tanda, apabila dieman akan hilang, ada yang pulang.
Turun meski Malaya kusuma berbcara, prayana tetap turun,demang paman ini, seperti barang ini, pekerjaan yang dijalani, seperti sudah suci hidupnya, dengan sembahyang.
Ikut-ikutan Malaya kusuma, kegemaranya setan, gamel dan bias gendhing, kemudian suka tertawa, orang nganing tina.
Raden berkata kepada paduka rumantar, memppunyai pandangan, dari yang sudah ada, tetapi apabila diminta untuk rebab.
Demang pelan berbicara, kepada adiknya, hanya tingggal seperempat, yang banyak sudah diambil, yang kuasa untuk rebab.
Seperti cukup untuk dicabut, hasil nari mamonthang, besok didatangi adik, terima kasih Malaya kusuma.
Mereka jadi menikah, Adipati jayaningrat, menyuguhkan acar timun
Dari kuwulan adda sisanya, setiap jam sepulu pagi, sampai dipondok jayaning pratan
Kadang pukul sebelas datangnya, bersama pergantian makanan, sesaji yang terdiri ayam lirik.
Dengan acar yang pedas, sudah diharapkan oleh semua, lalu dengan acar pekalongan.
Dan setelah itu demang berkata, disini sesungguhnya adipati surempel, pasti menyukai hidangannya.
Tersenyumlah adipati terhadap punakawan, memberikan hidangan ayam, untuk raden Malaya kusuma.
Sebutan nama pada waktu itu, dengan tersenyum kepada adipat, saya kangmas dhewungpil katanya.
Makananya berbahaya yang akn diambil, dengan kekejaman, raden demang berkata seperti adik Malaya kusuma.
Tujuan dari selamatan pitikagar gemuk sang sam, hidangan dari jeropuri,dengan belepotan raden Malaya kusuma,mendekat dan berkata, tidak lupa,memberi tau yang menyediakan hidangan.
Dengan tersenyum dia berkata, ini daging enak, buatan orang hebat, banyak keajaiban.
Caranya ditelusuru perut yang makan, dagingnya akan berganti ganti, warna warna dan semuanya.
Diberi tau yang berguna, sudah jelas semua, seperti perkataan para mantra, datanglah punakawan.
Terddengar gaduh dihalaman, dikatakan bahwa adipati meninggal, oleh para ulama.

ASMARADANA


Bapak mendatangi resin prapancah, dengan diantar merpati, yang membawa surat, yang menuliskan tentang kejadian tersebut, diminta semua bias hadir.
Sesungguhnya adipati, kelihatan beda, kelihatan dari luar dan dalam, dan ulama yang ada, hingga mendekati akhir terus begitu, sebenarnya itu adalah tanda.
Dengan menyuguhkan makanan dan minuman manisan, disertai dengan berbincang bincang,berkatalah demang, sesungguhnya ini adalah pertanda, dari sang prabu, setelah selesai perkara.
Raja mengambil makanan, dimakanlah makanan itu, dengan sopan duduknya
dan luwes tutur katanya, mengambil makanan dengan patut.
Demang berkata, aris yaitu paman kojah, Jawa apa dari luar, masalah yang kuna kuna, menengok kerajaan mataram, orang yang saling berebut ilmu, masketeb barum katanya.
Yang melihat semuanya, ada juga yang satu kali, macam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: