• Bagikan Blog Ini


  FacebookTwitterMore...

 • Site Info

  SEO Stats powered by MyPagerank.Net • blog-indonesia.com


  Ping your blog, website, or RSS feed for Free

 • RSS Suara Merdeka

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.
 • Iklan

Kebudayaan Masyarakat Kanekes Baduy

“… Ada sesuatu milik Urang Kanekes yang sanggup memperkaya batin kita. Sesuatu yang hampir sirna dalam alam modern ini. Kearifan. Citra “Kanekes masyarakat terasing” adalah keliru. Mereka punya wawasan luas tentang hidup ini. Alam modern telah kerap bertandang, namun kerarifan Urang Kanekes tetap gigih membendungnya. Pikukuh itu patut kita pahami. Rasa hormat kepada kearifan Urang Kanekes yang mendorong kami untuk menceritakan hidup keseharian mereka kepada anda. Dengan upaya tetap berpegang pada kejujuran sebagaimana tercermin pada :

“neda Agungna Parahun, neda Panjangna Hampura, bisi nebuk sisikuna, bisi nincak lorongannana – lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung, nu enya ku dienyakeun, nu henteu kudu dihenteukeun”

(Yudistira Kartiwa Garna 1987)

Desa Kanekes terletak di Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (dahulu Jawa Barat). Di daerah hulu aliran (sungai) Ci Ujung, pada sisi utara Pegunungan Kendeng di kawasan Banten Selatan. Menurut anggapan umum orang Sunda, penamaan atau sebutan Kanekes diambil dari nama (Sungai) Ci Kanekes yangmengalir di kawasan ini sehingga penduduk Desa kanekes menamakan dirinya Urang Kanekes (Orang Kanekes),tetapi orang Luar lebih mengenalnya dengan sebutan Orang Baduy. Sebutan yang”sangat tidak disukai” oleh Urang Kanekes, walau di wilayah ini ada bukit yangdisebut Gunung Baduy dan didekatnya mengalir (sungai) Ci Baduy.

Sebutan Baduy menjadi populer dikalangan umum (luar) karena daerah Baduy merupakan pintu gerbang pertama untuk masuk ke daerah Kanekes, lagi pula penduduknya terbiasa bepergian keluar danbergaul dengan penduduk di sekitarnya sehingga itu orang luar lebih mengenal “Urang Baduy”.

Dalam pandangan Urang Kanekes, kelompok Baduy ini lebih mirip “orang luar” daripada Urang Kanekes dan merekapun tidak merasa terwakili oleh penampilan Urang Baduy yang dipandangnya hanya sedikit sekali berpegang pada tradisi Kanekes. Di samping itu, istilah Baduysering dihubungkan oleh kalangan luar dengan istilah “Baduwi” yakni salah satu suku arab yang hidup liar dan tidak hidup menetap tetapi selalu mengembara dari satu tempat ke tempat lain–nomaden. Ketidakmengertian kalangan luar menganggap Urang Kanekes pelarian Pajajaran yang sengaja Baca lebih lanjut

Iklan

Sang Hyang Sirah

Sastra Ujung Kulon

Prasasti Ujung Kulon
(Ti Pupuhu Nu Sejati) sumber : SANGATEN

Petilasan Sang Hyang Sirah

 

1. Ujar-ujar panglungguhan para susuhunan
Jajar pusaka titis waris karatuan
Udagan para kusumah nyampurnakeun badan
Nyandak waris pituduh, ti Bumi Suci Banyu Rasa Kahuripan
Geusan pibekeleun para satria ngaguar cumarita sangaten

2. Kinayungan nu mawa pangadegan wahyu Cakra Ningrat
Utusan ti Pajajaran nu pasti, sanes ti Kalinyamat
Lumungsurna teu mawa jimat, tapi mibanda sah adat
Olohok lain kabengbat kunu jadi, tapi inget ka riwayat
Nalika jaman nu parantos kaliwat

3. Umbul-umbul siloka tanjung bandera
Jadi tanda pikeun balarea nu aya
Ulah pada baburia, hijikeun tekad bangsa
Nincak kana hambalan, napak dina jalanna
Gumelar dina waktuna, cumarita dina hakna

4. Kikidung nu mawa beja, warisan ti pupuhu
Ulah rek di popoho, lamun rek pada ngagugu
Lumaku lalanang jagat, lai oge dikudu-kudu
Olahan nu mikahayang, teu surti kapara guru
Nurutkeun bae kahayang, ahirna kakurung nafsu

5. Ujung Kulon waris nu pasti, panglungguhan SANGHYANG SIRAH
Jumeneng alas mawangi, titis waris Hyang
Ulah poho kanu pasti, waris suci ti para kusumah
Nitih wanci nu mustari, ngadegkeun amanah prasasti sejarah
Gumelar wangsit nu pasti, ngalaksanakeun pancen amanah

6. Kakayaan waris ti gusti, pikeun ngeusi jati diri
Ujian pikeun diri, ngawujudkeun ngawangun nagri
Lumaku ulah ka lali-lali, komo bari ngaku-ngaku diri
Omongan bari teu pasti, nyasarkeun kanu rek ngabdi
Nu mana nu sejati pasti, nu nyiloka ngaraksa diri

Kidung Eyang Santang (1 s.d 14)
Penggalan : Baca lebih lanjut

Bujangga Manik

Saur sang mahapandita / “Kumaha girita ini ?” / Mana / sinarieun teuing / Teka ceudeum ceukreum teuing ? / Mo hanteu nu kabengkengan.” Saur sang mahapandita :  / “Dimana eta geusanna ? / Eundeur nu ceurik sadalem, / Seok nu ceurik sajero, / Midangdam sakadatuan. Mo lain dipakancilan: / Tohaan eukeur nu mangkat, / Prebu Jaya Pakuan.”

 

Saurna karah sakini: / “Ambuing, tatanghi tingal, / Tarik-tarik dibuhaya. / Pawekas pajeueung beungeut / Kita, ambu, deung awaking / Hengan sapoe ayeuna./ Aing dek leumpang ka wetan.” / Saanggeus nyaur sakitu / Indit birit Sundah diri / Lugay sila sundah leumpang.

 

Sadiri ti salu panti, / Saturun titungtung surung, / Ulang panapak kalemah / Kalangkang ngabiantara / Rejeung deung dayeuhanana / Mukakeun panto kowari.

 

Saundur aing ti umbul, / Sadiri ti pakanycilan, / Sadatang ka Windu Cinta, / Cunduk aing ka manguntur, / Ngalalar ka panycawara, / Ngahusir ka Lebuh Ageung / Na leumpang saceundung kaen./ Seok na janma nu nyarek: / “Tohaan na dek ka mana ? / Mana sinarieun teuing ! / Teka leumpang sosorangan! ” / Ditanya hanteu dek nyaur.

 

Nepi ka Pakeun Caringin, / Ku ngaing teka kaliwat. / Ngalar ja Nangka Anak, / Datang ka Tajur Nyanghalang, / Nyanglandeuh aing di Engkih, / Meuntasing di Ci-Haliwung. / Sananyjak aing ka Bangis, / Ku ngaing geus kaleumpang, / Nepi ka Talaga Hening, / Ngahusir aing ka Peusing. / Na leumpang megat morentang, / Meuntas aing di Ci-Lingga. / Sanepi ka Putih Birit, / Panyjang tanyjakan ditedak, / Ku ngaing dipeding-peding. / Sadatang aing ka Punycak, / Deuuk dina mungkal datar, / Teher ngahihidan awak. / Teher sia nenyjo gunung; / Itu ta na Bukit Ageng, / Hulu wano na Pakuan.

 

Sadiri aing ti inya, / Datang ka alas Eronan. / Nepi aing ka Cinangsi, / Meuntas aing di Ci-Tarum. / Ku ngaing geus kaleumpangan, / Meuntas di Ci-Punagara, / Lurah Medang Kahiangan, / Ngalalar ka Tompo Omas, / Meuntas aing di Ci-manuk, / Ngalalar ka Pada Beunghar, / Ngalalar aing ka Conam, / Ka tukang bukit Cremay. / Saucunduk ka Luhur Agung, / Meuntasing di Ci-Sanggarung. / Sadatang ka tuntung Sunda, / Meuntasing di Ci-Pamali, / Datang ka alas Jawa.

 

Ku ngaing geus kaideran / Lurah-lerih Majapahit, / Palataran alas Demak / Sanepi ka Jati Sari, / Datang aing ka Pamalang. . Diinyana aing teu heubeul. / Katineungna tuang ambu / Lawas teuing ditinggalkeun. / Tosta geura pulang deui.

 

Mumul nyorang urut aing; / Itu Parahu Malaka. / Turun aing di Pamalang, / Tulunying numpang balayar. / Bijil aing ti Muhara, / Masang wedil tujuh kali, / Ing na goong brang na ngangsa, / Bantar kali buar pelang, / Surung-sarang saur gading, / Manyura di tendas unycal, / Mibabahan awi gombong, / Mitihang awi nyowana. / Kamudi-kamudi Keling; / Apus dangdan hoe muka, / Paselang deung hoe omas / Pabaur hoe walatung; / Tihang layer kayu laka, / Hurung beunangna ngahinggul, / Siang beunang ngajrinang; / Beuteu bogoh ku sakitu, / Bogoh kunu mawa inya; / Nu Baca lebih lanjut

Seuwaka Dharma

Ini kawih panyaraman/ Pikawiheun ubar keueung/ Ngarana pangwereg darma/ Hawakaneun sang sisya/ Nu huning sewakadarma.

 

Anaking mulah mo yat-yatna/ Reungeu sabda sang pandita/ Ingetkeun hayuwa lali/ Teher nging ngenak-ngenak rasa/ Ngarana ngapakeun tali

 

Ingetkeun na dasa sila/ Iseueuskeun na panca sakit/ Iyan ta ningkahkeun raga/ Mayahkeun sarira/ Ngalekaskeun suku tangan

 

Suku milang awak urang/ Lamun salah lengkah/ Eta matak urang papa/ Leungeun lamun salah cokot/ Eta matak urang papa/ Ceuli lamu salah denge/ Eta matak urang papa/ Panon lamun salah jeueung/ Eta matak urang papa/ Irung lamun salah ambeu/ Eta matak urang papa/ Sungut lamun salah hakan salah inum/  Manguni salah nu sabda/ Lamun sabda teutuhu/ Lamun lain sabda jati/ Lamuna hamo rahayu/ Lamun tiis bawana/ Eta nu disalahkeun/ Nu maka papa kalesa/ Sanyarah na angen-angen.

 

Sapamilang pengeusi raga/ Nu dipiawak sarira/ Eta nu matakak malalat/ Eta nu ngindit ngarampid/ Nu maanan kana kawah.

 

Lamun salah di kreti/ Hala hedap hala tineung/ Hiri dengki kasakalih/ Makeya neluh ngaracun/ Ngagunaan mijaheutan/ Sakara ning hedap dusta/ Mati-mating na wong sadu/ Ja barya hanteu dosa/ Sinengguh inyana dusta.

……..

 

Utun anaking sumangir/ Mulah mo yatna-yatna/ Anaking sewa sogata/ Ayeuna datang ka mangsa/ Ketepi ma sandi pati/ Datang ka salaka hurip/ Kajeueung kingkila/ Anggeus awas na kapramanaan/ Kadenge antag-antagan/ Kingkila buyut dek mangkat/ Nu dek ninggalkeun kahanan.

 

Dora sanggeus dibukakeun / Jalan anggeus dicaangan / Mulah sawah geuning bijil / Sora dora larangan / Samecat sanghyang atma / Sadeuri sanghyang hurip / Lungga sanghyang premana/Moksah aci wisesa/Maka ti sarira/Anggeus di ranti kurungan

 

Lunyay betan demas pindah/ Betan kunang-kunang leumpang/ Kadi kuwung-kuwung metu/ Betan panah ka luhur/ Betan sekar pamujaan/ Betan katumbiri jadi/ Kadi bulan ngagantaran/ Betan panonpoe sabijilna


Hanteu nu diheureuyanan/  Na musuh anggeus kalalar/ Kaliwat reya nu kawah/ Anggeus kaleumpangan/ Kapungkur batu kacakup/ Sang Yama tesa sumembah/ Nyeueung atma ngalalar/ Katon sakti di Baca lebih lanjut