Apitutur Pasemoning Ngelmu

Karya sastra merupakan hasil ekspresi imajinasi seseorang yang diungkapkan dalam bentuk-bentuk bahasa baik tertulis maupun lisan. Ungkapan-ungkapan tersebut disusun dalam rangka penyampaian amanat dari seorang pengarang sastra. Dalam kebudayaan jawa hal tersebut disebut sebagai ungkapan tradisional yang berupa paribasan, bebasan, saloka, pepindhan, isbat, dan sebagainya. Endraswara (2005: 21), menyatakan bahwa ungkapan tradisional jawa memiliki sifat-sifat: (1) menggunakan kalimat atau kata unik, (b) mengandung kebijaksanaan hidup, (c) menggambarkan tindakan manusia, (d) menggunakan kiasan.

Wujud ungkapan tradisional tersebut memuat kata-kata mutiara dan di dalamnya mengandung filosofi serta makna yang dalam. Seperti pada ragam paribasan, bebasan, saloka dan pepindhan biasa mengungkapkan tentang kiasan tindakan manusia dalam kaitannya dengan etika dan budi pekerti.

 

Gatholoco adalah salah satu buku yang memuat tentang isbat. Dalam buku  tersebut mengandung ajaran-ajaran ilmu tua yang mengarah pada kesempurnaan hidup. Buku Balsafah Gatholotjo memuat balsafah kawruh kawaskithan yang disalin secara latin oleh R. Tanojo menurut babon asli gubahan Sdr. Prawirataruna pada awal abad 20 Masehi. Buku ini memuat bagian-bagian tahapan ajaran ilmu kasampurnan yang berwujud tembang. Dengan berbagai keterbatasan, maka penulis ingin membahas isbat dalam Balsafah Gatholotjo bagian Gatholotjo apitutur soal pasemoning ‘ilmu berwujud tembang Kinanthi.

 

Transkrip dan pembahasan isbat dalam Gatholoco Apitutur Soal Pasemoning ‘Ngelmu

Kinanthi

 

1. Kudu ingkang nrimeng pandum,                                                                       wong cebol anggayuh langit,

Sumarah karsaning Widdhi,                                                          wong lumpuh ngideri jagad,

Manungsa darma kewala,                                                                                       aneng ngendi susuh angin.

Saikine sun takoni,

Apa mantep trusing driya,                                                                                       9. Aneng ngendi wohing banyu,

Ngaku bapa marang mami.                                                            Myang atine kangkung kuwi,

Golek geni nggawa diyan,

2. Lamun sira wus tuwajuh,                                                             wong ngangsu pikulan warih,

Gugunen pitutur iki,                                                                             kampuh putih tumpal pethak,

Nanging sira aja samar,                                                                                           kampuh ireng tumpal langking.

Tan kena maido ‘ilmi,

Yen maido kena cendhak,                                                                                       10. Tumbar isi tompo iku,

Uripe kamulyanneki.                                                                         Randhu alas angrambati,

Mring uwit sembukan ika,

3. Kabeh sira anak ingsun,                                                                                      sagara kang tanpa tepi,

Badhenen pasemon iki,                                                                                              rambut ireng dadi pethak,

Lamun bengi ana apa,                                                                                                ingkang pethak saking ngendi.

Yen awan ingkang ngebeki,

Apa ingkang ora nana,                                                                                              11. Irenge mring ngendi iku,

Satuhune iya endi.                                                                                Kalawan kang diyan mati,

Urube mring ngendi ika,

4. Adoh tanpa wangen iku,                                                                                      golekana kang pinanggih,

Cedhak tan senggolan iki,                                                                                       yen tan weruh siya-siya,

Yen adoh katon gumawang,                                                           durung sampurna kang ‘ilmi.

Yen cedhak datan kaeksi,

Lamun isi ana apa,                                                                               12. Ingkang sarah munggeng laut,

Yen suwung luwih mratani.                                                             Gagak kuntul saba sami,

Duk mencok si kuntul ika,

5. Lembut tan kena jinumput,                                                         si gagak ana ing ngendi,

Agal tan kena tinapsir,                                                                                             gagak iku nulya teka,

Ingkang amba langkung rupak,                                                    si kuntul miber mring ngendi.

Kang ciyut wiyar nglangkungi,

Bumbung wungwang isi apa,                                                             13. Prayoga kudu sumurup,

Sapa neng ngarepmu kuwi.                                                              Kabeh sira anak mami,

Pralambang iku rasakna,

6. Yen lanang tan duwe jalu,                                                           kang ketemu padha jati,

Yen wadon tan duwe belik,                                                                                      sajatining rasa ika,

Iya kene iya kana,                                                                                rasa jroning jalanidhi.

Iya ngarep iya buri,

Iya kering iya kanan,                                                                         14. Sasmitanen ingkang wimbuh,

Iya ngandhap iya nginggil.                                                               Kawruhana ucap iki,

Kalawan pangrungunira,

7. Baitane ngemot laut,                                                                                             sarta paningalmu ugi,

Kuda ngrap pandengan nenggih,                                                  tan ana ucap dwi ika,

Tapaking kuntul ngalayang,                                                           dadi solah tingkahneki.

Pambarep adhine ragil,

Si welut ngeleng ing parang,                                                            15. Ora sak tan serik iku,

Kodhok ngemuli lengneki.                                                                                       Tan tasbehmu dzatu’llahi,

Kang krasa yen datan mangan,

8. Wong bisu asru celathu,                                                                                       den krasa yen minum nenggih,

jago kluruk jro ndhogneki,                                                                                     sembahyanga den karasa,

wong picak amilang lintang, den krasa dzatu’llah kuwi.

 

Berdasarkan bait-bait tembang Kinanthi tersebut dapat dianalisis berbagai isbat yang terdapat dalam tembang tersebut. Namun karena karya sastra yang berwujud puisi itu mempunyai sifat multi interpretable maka arti dan analisis yang penulis ungkapkan bukan merupakan suatu hal yang kaku. Artinya, makna dari karya sastra tersebut bisa berbeda-beda tergantung konteks dan siapa yang mengartikannya.

Analisis ungkapan dalam bait-bait tembang tersebut adalah:

Pada bait 3 terdapat ungkapan lamun bengi ana apa, yen awan ingkang ngebeki, apa ingkang ora nana, satuhune iya endi. Ungkapan tersebut adalah ungkapan mengenai isbat alam semesta dan kekuasaan Tuhan. Jika malam ada apa, siang yang memenuhi, apa yang tidak ada dan sejatinya mana. Ini menggambarkan keadaan alam semesta yang penuh dengan rahasia Tuhan. Manusia tidak dapat menjangkau rahasia Tuhan. Jika ada ungkapan manusia yang menyatakan tentang rahasia Tuhan, itu hanyalah hasil dari perekaan akal pikiran manusia, yang masih jauh dari kesejatian dan kesempurnaan Tuhan.

Bait 4 mengungkapkan adanya isbat keberadaan Tuhan dan keghaiban ciptaan Tuhan. Adoh tanpa wangen iku, cedhak tanpa senggolan iki, yen adoh katon gumawang, yen cedhak datan kaeksi, lamun isi ana apa, yen suwung luwih mratani. Jauh tanpa batas, dekat tanpa bersentuhan, jika jauh terasa nyata, jika dekat tak terlihat, dalam isi ada apa, jika kosong ada dimana-mana. Keberadaan Tuhan tidak dapat diraba dan dilihat. Keberadaan Tuhan selalu digambarkan tak berwujud tapi ada dan sebaliknya.

Bait 5 mengungkapkan adanya isbat rahasia Tuhan. Lembut tan kena jinumput, agal tan kena tinafsir. Bahwa keberadaan Tuhan itu penuh dengan keghaiban. Jika dikatakan lembut, maka wujud Tuhan tak dapat disentuh. Jika dikatakan nyata, ada, kasar maka wujud Tuhan tak dapat dilukiskan dan diidentifikasi. Ingkang amba langkung rupak, kang ciyut wiyar nglangkungi. Yang luas lebih sempit, yang sempit luasnya melebihi.  Ini adalah penggambaran dari jagad mikrokosmos dan makrokosmos. Dunia dan alam semesta ciptaan Tuhan ini adalah jagad cilik atau mikrokosmos. Dunia yang terasa luas ini sebenarnya adalah sempit masih jauh lebih luas dengan alam akhirat (jagad gedhe / makrokosmos) yang keberadaannya ada pada rahasia Tuhan dan merupakan alam tujuan akhir hidup manusia.

Bumbung wungwang isi apa, tengahnya bambu isi apa. Hal ini merupakan pengandaian adanya Tuhan yang berada antara batas bumbung satu dengan satunya, atau dunia-akhirat. Tidak jelas dan memang inilah rahasia Tuhan dimana akal pikiran manusia tak dapat menjangkau keberadaan Tuhan. Sapa neng ngarepmu kuwi, siapa yang ada di depanmu itu. Meskipun kita dapat melihat dan merasakan apa yang ada di depan kita namun sebenarnya itu hanya fana belaka. Ada sesuatu yang lebih abadi dan kekal di depan kita, yaitu alam keabadian atau akhirat. Manusia sering memandang apa yang terlihat dan yang ada didepannya saja, tanpa sadar keduniawian lebih diutamakan, padahal ‘yang didepan’ adalah melebihi segalanya.

Bait 6, menyatakan adanya isbat Tuhan, Yen lanang tan duwe jalu, yen wadon tan duwe belik. Jika laki-laki tak berkelamin pria, jika wanita tak berkelamin wanita. Artinya bahwa Tuhan itu tak dapat disebut jenis kelaminnya. Tak beranak dan tak diperanakkan. Iya kene iya kana, iya ngarep iya buri, iya kering iya kanan, iya ngandhap iya nginggil. Artinya keberadaan Tuhan itu satu namun ada dimana-mana.

Bait 7, menyatakan adanya isbat hawa nafsu dan kesempurnaan hidup manusia.Baitane ngemot laut, perahu yang memuat laut diartikan mengenai ilmu batin manusia yang dapat menguasai ganasnya kehidupan dunia. Dengan kata lain sudah mampu memahami dan mencapai kesempurnaan hidupnya, sehingga berkaitan dengan kuda ngrap pandengan nenggih, tapaking kuntul ngalayang. Yaitu keadaan batin manusia yang sudah mantap dan sempurna lurus kedepan seperti pandangan kuda yang lari kencang, dan nyaris tak ada bekasnya / bayangan bangau putih terbang yang sulit perhatikan.

Pambarep adhine ragil, si welu ngeleng ing parang, kodhok ngemuli lengneki. Ini adalah gambaran batin manusia ketika mampu menyatukan segala rasa cipta dan karsanya, mampu menakhlukkan nafsu badaniah sehingga jiwanya  mampu menguasai / menakhlukkan raganya dengan digambarkan si sulung yang menjadi adik si bungsunya, belut yang mampu sembunyi dalam parang dan katak yang mampu menjaga / melingkupi tempat persembunyiannya.

Bait 8 adalah isbat penggambaran budi manusia. Wong bisu asru celathu, jago kluruk jro ndhogneki, wong picak amilang lintang, wong cebol anggayuh langit, wong lumpuh ngideri jagad, aneng ngendi susuh angin. Meskipun bisu, ada dalam lingkaran kehidupan yang melingkupi, buta, kerdil dan lumpuh namun dengan berbekal akal, budi, nalar, rasa, cipta dan karsanya akan mampu memahami alam semesta ciptaan Tuhan serta mampu memahami tempat persembunyian angin yang merupakan simbol nafas manusia yang melingkupi batinnya (nafas dapat diartikan sebagai keinginan suci).

Bait 9, menggambarkan isbat adanya suksma. Aneng ngendi wohing banyu, myang atine kangkung kuwi, suksma itu ada seperti kekuatan air yang bisa mengalir namun tak jelas dimana pusat kekuatan itu dan hati kangkung merupakan simbol suksma namun hati pohon kangkung juga tak jelas keberadaannya.  Golek geni nggawa diyan, wong ngangsu pikulan warih, kampuh putih tumpal pethak, kampuh ireng tumpal langking, ini adalah gambaran perjalanan batin manusia ketika dalam pencarian makna hidup. Bekal-bekal yang dianugrahkan oleh Sang Pencipta itu sudah ada tinggal manusia mengolah dan memaknainya dengan pengandaian mencari api dan air yang sudah dibawanya, putih tertumpuk putih dan hitam bertumpuk hitam.

Bait 10, menggambarkan adanya isbat luas dan besarnya jagad kebatinan. Dengan pengandaian, tumbar isi tompo iku, randhu alas angrambati, mring uwit sembukan ika, sagara kang tanpa tepi. Manusia yang berhasil menguasai ilmu kebatinan digambarkan dengan jiwanya yang mampu menguasai segala nafsu badaniah pandangannya kedepan, luas seperti laut yang tanpa tepi, lebih mementingkan kehidupan yang lebih abadi (akhirat). Sehingga rambut ireng dadi pethak, ingkang pethak saking ngendi, yaitu segala keburukan (hal-hal yang hitam) akan dirubahnya kepada perilaku kebaikan dan kesucian (putih) tanpa disadari darimana datangnya kesucian itu yang tak lain adalah anugrah Tuhan bagi orang yang berhasil mensucikan diri dan batinnya.

Bait 11, irenge mring ngendi iku, kalawan kang diyan mati, urube mring ngendi ika, adalah isbat sangkan paraning dumadi. Semua akan kembali pada titik awal, ada kemudian tidak ada, dan tidak adanya merupakan kuasa Sang Penciptanya, tak dapat diterka dimana letak keberadaan kembalinya. Sehingga golekana kang pinanggih, yaitu carilah yang sudah ketemu dengan paham ilmu kasampurnaning urip, temukanlah, pahamilah darimana kamu berasal, oleh siapa dan kepada siapa kamu akan kembali kepada titik awal penciptaan.

Bait 12, Ingkang sarah munggeng laut, yaitu daun yang hanyut akan menuju samudra. Ini adalah penggambaran batin manusia yang mampu memahami sangkan paraning dumadi ketika kembali pada Sang Pencipta seperti daun yang terhanyut mengikuti arus air tanpa bisa berbuat apa-apa, namun ikhlas menuju dunia yang lebih luas. Ketika tiba di alam akhir budi baik dan budi buruk akan di hitung, gagak kontul saba sami. Namun duk mencok si kuntul ika, si gagak ana ing ngendi, gagak iku nulya teka, si kuntul miber mring ngendi, yaitu budi baik dan buruk itu berdiri sendiri tak dapat disatukan dan di sejajarkan. Masing-masing akan bertolak belakang.

 

 

Gatholotjo Apitutur Soal Pasemoning ‘Ilmu merupakan sebagian dari isbat yang ada dalam dunia mistik Jawa. Masih banyak hal-hal mistik Jawa terutama ilmukasampurnaning urip yang menarik untuk dikaji. Kesempurnaan hidup tidak dapat dicapai dan diperoleh tanpa lakuLaku-nya orang yang menginginkan kesempurnaan hidup antara lain dengan menakhlukkan nafsu duniawi / nafsu badaniahnya untuk menuju kehidupan abadi, memahami sangkan paraning dumadi, dan masih banyak lagi jalan menuju kesempurnaan hidup lainnya. Adapun karya sastra yang dikarang oleh seseorang tak lepas dari kehidupan pengarangnya. Aura kebatinan dari tokoh karya sastra akan memberi aura mistik juga pada karya sastra yang dikarangnya dan begitu seterusnya..

 

Nyuwun Gunging Samudra Pangapsami Bilih Kirang Langkung Anggenipun Amedhar Ing Pangawikan….

RaHayu…RaHayu…RaHayu !!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: